Teklif Alın

Azade Köker Galeri Nev Ankara Sergi (4 Mayıs-9 Haziran 2012)

Azade Köker Galeri Nev Ankara Sergi (4 Mayıs-9 Haziran 2012)

ZAMAN PANORAMASI

“Artık tarihi değerlendirmeler ve tasvirler
tek taraflı olmaktan çıkmış
ve bir çok farklı boyut kazanmıştır.”

Jean-Francois Lyotard 

2012 Ankara sergisinde bir araya gelen çalışmalarımın sorunsalı, farklı zaman göstergelerini şimdiki zamana getirmek, köprüler kurmaktır. Amacım, mekân ve zaman arasındaki boşlukları birleştirerek melez oluşumlar sağlamaktır.

Zaman tarihtir. Tarih ise boş bir vitrin. Onu dolduran, süsleyen zihniyete göre şekil alır. Belki de zaman, gezindiğimiz mekânlar arasındaki boşluklardan ibarettir. Bu boşluklar arasında köprü kurmak, derinlemesine sorgulamaları gerektirecek devirler-arası bir panorama çizmektir. Buna “derin tarih” de denilebilir. Yani tarihin yapılanması ve gerçek mekâna yerleşmesi.

Herkesin hayali bir müzesi vardır. Burada saklı bir çok resim bulunur. Bu resimler, beklenmedik bir anda, müzemizin beklenmedik bir yerinde, kendi ilişkilerinden koparak belleğimizin mekânlarına yayılırlar. Başka ilişkilere girerler. Bir rastlantı ve belirsizlik içinde, tıpkı bir rüya gibi, bir anda belleğimizi doldururlar.

Hepimiz birer müzeyiz. Bizim yaşamımıza sığan olaylar ya da bizden önce yaşananlar… Bilgimiz dahilindeki bu komplekslerin tasnif edilmesini tarihçilere bırakarak, onları bellek müzemizin depolarına atarız. Bazen unuttuk zanneder, bazense müzenin lüzumsuz eşyalar bölümünden çıkartıp, üzerlerine tartışırız.

İçimizdeki bu bellek müzelerinin evrensel bir aurası vardır. Burada hangi mekânların hangi tarihlerle kesiştiği kesin değildir. Aksine, herşey karmaşık, sisli ve sessizdir.

Sanat bu sessizliği bozabilir. Konuşulamayan meseleler sanatsal tasvir içinde ortaya çıkabilir. Korkular biçim alabilir. Sanatın en güçlü misyonu belki de bu bellek müzelerini yapılandırmak, insan belleğine doğrudan ışık tutmaktır.

Resimlerde zamanın mekânı olarak orman dokusunu kullandım. Orman,  derinlik kazandırmak; algıyı, yüzeyden kurtarıp daha derinlere yönlendirmek; ve seyirciyi içeriğin farkına varmaya davet etmek işlevlerini üstlenir.

Çalışmalara verdiğim isimlerin bir çok ipucu barındırmasına rağmen, esas entellektüel mesainin, metodik ve teknik ayrıntılara takılmayan bir gözlemci tarafından gerçekleştirileceğine eminim. Bununla birlikte, kimi noktaların gizemli ve bazı ön görmediğim göresiliklere açık kalmasını tercih ederim.

New Reports’da, eski ve silinmiş bir mozaik yapıt önünde şaşkın bakan bir grup erkek seyirci enselerinden görünmektedir. Bu çalışma, yeni bir ışık altında göz kamaştırıcı bir geleceğe koşan toplumların heyecanlarını ve saplantılarını sorgular, bunlar tarih midir? Şimdiki zaman mıdır? Gelecek midir?

Eserin yapısından kaynaklanan soruların keskinliği karşılığında verilebilecek yanıtların belirsizliği yapıtlarımdaki sanatsal görüşün belki de en belirgin ifadesidir.

Sanat bir “politikum”dur. Düşünsel bir temel kurar. Bugün belleğimizde yer tutan toplumlar, bu temeli fark etmiş ve üzerine kentler inşa etmiş toplumlardır. Diğerleri zaman içinde kaybolup gider..

Bugünün Türkiyesi’nde, herşeyin, her gün değiştiği değerler kargaşasında ortaya çıkmış sanatsal düşünce ve yapıtlar, toplum ve özellikle de medya, farkında olmasa da, bir temel kurmaktadır.

Bu temel, Türkiye’de sanatın yazılmakta olan tarihidir.

Azade Köker 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.