Teklif Alın

Zorunlu Trafik’ İkinci Çeyrekte Zarar Yazdı

Zorunlu Trafik’ İkinci Çeyrekte Zarar Yazdı

Zorunlu trafik sigortasında, yılın ilk çeyreğinde elde edilen 125,9 milyon liralık teknik kâr, ilk 6 ayın sonunda 21,9 milyon liraya geriledi. Sektör yetkilileri nisan ayında başlayan tavan fiyat uygulamasının kârlılığı etkilemeye başladığını düşünüyor.

2017 yılının ilk 6 ayıyla ilgili sonuçlara göre hayat dışı sigorta branşlarında elde edilen toplam “teknik gelir” 14,6 milyar liraya ulaştı. Bu rakam birinci (ocak, şubat, mart) ve ikinci (nisan, mayıs, haziran) çeyreğe hemen hemen eşit dağıldı. Bu kapsamda “yazılan brüt prim” miktarı ise ilk 6 ayda 19,8 milyar liraya ulaşırken, bunun 10,7 milyar lirası ilk çeyrekte, 9,1 milyar lirası ikinci çeyrekte elde edildi. İlk 6 ayda “teknik gider” toplamı ise 13,3 milyar lira olurken, bu gider yine ilk ve ikinci çeyreğe eşit dağıldı.

Teknik giderler kapsamında ilk 6 ayda “ödenen brüt hasar” miktarı 9 milyar liraya ulaşırken, bunun 4,6 milyar lirası ilk çeyrekte, 4,4 milyar lirası ikinci çeyrekte yapıldı. Yine ilk 6 ayda “brüt muallak hasar karşılığı” 22,3 milyar lira olurken, bunun 20,8 milyar lirası ilk çeyrek, 1,5 milyar lirası ikinci çeyrekte ayrıldı. Böylece yılın ilk 6 ayında hayat dışı branşlarda toplam 1 milyar 283 milyon liralık “teknik kâr” oluştu. Bu kârın 626 milyon lirası ilk çeyrek, 657 milyon liralık ikinci çeyrekte elde edildi. Ayrıca yılın ilk 6 ayında “teknik kâr/zarar oranı” yüzde 9,8 oldu.

Teknik kâr/zarar %0,4

Bu verilere, zorunlu trafik sigortası açısından bakınca, yılın çeyreklik dilimlerinde dikkat çekici farklılıklar olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre zorunlu trafikte ilk 6 ayda elde edilen toplam teknik gelir 5,7 mil- “Zorunlu trafik” ikinci çeyrekte zarar yazdı Zorunlu trafik sigortasında, yılın ilk çeyreğinde elde edilen 125,9 milyon liralık teknik kâr, ilk 6 ayın sonunda 21,9 milyon liraya geriledi. Sektör yetkilileri nisan ayında başlayan tavan fiyat uygulamasının kârlılığı etkilemeye başladığını düşünüyor. yar lira düzeyinde. Bu miktarın 2,9 milyar lirası birinci çeyrek, 2,8 milyar lirası ikinci çeyrekte elde edildi. Bu kapsamda yazılan brüt prim miktarı ise ilk 6 ayda 5,6 milyar liraya ulaşırken, bunun 3 milyar lirası ilk çeyrek, 2,6 milyar lirası ikinci çeyrekte elde edildi.

İlk 6 ayda teknik gider toplamı ise 5,7 milyar lira olurken, bu giderin 2,8 milyar lirası ilk çeyrek, 2,9 milyar lirası ikinci çeyrekte yapıldı. Gider kapsamında ilk 6 ayda brüt ödenen hasar miktarı 3 milyar liraya ulaşırken, bu miktar çeyreklere eşit dağıldı. Yine ilk 6 ayda brüt muallak hasar karşılığı 11,4 milyar lira olurken, bunun 10,4 milyar lirası ilk çeyrek, 1 milyar lirası ikinci çeyrekte ayrıldı. Bu sonuçlara göre ilk 6 ayda zorunlu trafik sigortasında toplam 21,9 milyon liralık teknik kâr oluştu.

Kaza branşı öne çıkıyor

Öte yandan TSB’nin yayımladığı ilk 6 aylık verilere, hayat dışı tüm alt branşlardaki teknik kâr/ zararlar açısından bakınca 2016 yılının aynı dönemine göre daha iyi bir performans ortaya çıktığı da görülüyor.

Geçen yılın ilk 6 ayında 10 alt branş teknik kâr, 8 alt branş teknik zarar açıklarken, bu yıl teknik kâr açıklayan alt branş sayısı 14’e çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında “hava araçları”, “hava araçları sorumluluk”, “genel sorumluluk” ve “kefalet” alt branşları teknik zarar açıkladı. Yine ilk 6 ayda en yüksek teknik kârlılıklar “kaza”, “kara araçları (kasko)”, “yangın ve doğal afetler” alt branşlarında elde edildi. Ayrıca bu alt branşlarda teknik kâr/zarar oranı sırasıyla yüzde 55, yüzde 10,7 ve yüzde 22,8 oldu.

Hayat’taki canlılık kârlılığa yaradı

Sigorta sektöründe, yılın ilk 6 ayında hayat branşı da çok canlı bir dönem geçirdi. Bu süreci artan konut satışları ve Kredi Garanti Fonu üzerinden kullandırılan krediler de olumlu etkiledi. Yılın ilk 6 ayında teknik gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artışla 3,4 milyar liraya çıkarken, bu kapsamda yazılan brüt primler de yüzde 48,2 artışla 3,3 milyar lira oldu. Buna karşın teknik giderler yüzde 44,9 artışla 2,7 milyar lira oldu. Bu kapsamda ödenen brüt hasarlar yüzde 8,8 artışla 1,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Muallak brüt hasarlar karşılığı ise yüzde 16,3 artışla 724,5 milyon liraya çıktı. Bu sonuçlara göre hayat branşında ilk 6 ayda yüzde 70,6 artışla 605,8 milyon liralık teknik kâr elde edildi. Geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 17,6 olan teknik kâr/ zarar oranı da bu yıl yüzde 19,8’e yükseldi.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.