Teklif Alın

Vergi Sirküleri 60 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi İle Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Açıklamalar

Vergi Sirküleri 60 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi İle Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Açıklamalar

Vergi Sirküleri 60 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi İle Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 19.08.2016

SİRKÜLER NO                  : 2016/60

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ  İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

(6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

A-        İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA , MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN  KAYDA ALINMASI

1-        Kapsam

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736  Sayılı Kanunun 6 ıncı  maddesinin 1 inci fıkrası hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil olmak üzere ) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine,  teçhizat  ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek  kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle , kayıtlarını fiili duruma getirmeleri imkanı sağlanmıştır.

2-        Beyan

Uygulama kapsamına giren mükellefler , işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia , makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek  kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 30.11.2016 tarihine kadar(bu tarih dahil)  bir envanter listesi  ile birlikte vergi dairesine beyan edeceklerdir.

İşletme kayıtlarına alınacak olan kıymetler , bildirim tarihinde mükellefin kendisi veya  bağlı oldukları meslek  kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden envanter listesinde gösterilecektir.

3-        Bildirilen Malların Satış Bedeli ve Amortisman Uygulaması

6736 Sayılı Kanunun 6. Maddesi hükmüne göre bu madde kapsamında bildirim hakkı getirilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli , bu kıymetlerin envantere kaydedilen değerinden düşük olmayacak olup, envantere kaydedilen bu kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.

4-        Beyan Edilen Kıymetlerin Defterlere Kaydedilmesi

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler , bu madde kapsamında aktiflerine kaydettikleri emtialar  için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte  özel karşılık hesabı açacaklardır. Emtia için ayrılan karşılık , ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi edilmesi halinde sermayenin bir unsuru olarak değerlendirilir ve vergilendirilmez.

Öte yandan makine , teçhizat ve demirbaşlar ise envantere kaydedilecek ve ayrılacak  özel karşılık hesabı  birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.

İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ise sözkonusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

5-        Vergisel Yükümlülükler

a ) 6736 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının a bendi uyarınca mükelleflerin kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilen rayiç bedel  üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilen

–        Teslimleri genel orana  ( % 18 ) tabi makine , teçhizat , demirbaş ve emtialar üzerinden  % 10 oranı

–        Teslimleri indirimli orana tabi makine , teçhizat , demirbaş ve emtialar üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı

esas alınmak suretiyle katma değer vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatı ile beyan edilerek , beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

b) Beyan edilen emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre ; 1 Nolu Katma Değer Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Ancak kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak  ödenen  katma değer vergisinin ise  indirimi mümkün değildir.

c)  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 9. Maddesinin 2. Fıkrasında ; fiili yada kaydi envanter sırasında , belgesiz mal bulundurulduğunun tespiti halinde , bu alışlar nedeniyle  ziyaa uğratılan KDV ‘nin , belgesiz mal bulunduran mükelleften aranacağı , bu uygulamaya göre yapılan tarhiyata da  vergi cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

6736 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1/c bendine göre ise kayıtlarda yer almayan emtia , makine, teçhizat ve demirbaşlar için yukarıda belirtilen  şekilde sorumlu sıfatı ile KDV beyan eden ve ödeyen mükellefler bakımından 3065 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası uygulanmayacaktır.

6-        ÖTV Kapsamındaki Mallar İçin ÖTV ‘NİN Beyanı ve Ödenmesi

6736  Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin 1 numaralı fıkrasının d bendi ile, özel tüketim vergisinin konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini Kanunun 6. Maddesinin 1 inci fıkrasının c bendinde belirtilen beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri halinde , bu mallar bakımından 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4. Maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün uygulanmaması öngörülmüş olup, bu şekilde beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisi için vergi cezası kesilmeyecektir.

Uygulama kapsamında olan mükellefler , işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan mallardan 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II), (III), (IV) sayılı listelerde yer alanlar için , beyan tarihlerindeki miktarı ve emsal bedelleri ile uygulanmakta olan vergi oranı , maktu ve asgari vergi tutarlarını dikkate alarak düzenleyecekleri beyannamelerini Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar  30.11.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ÖTV bakımından bağlı oldukları vergi dairelerine verecek ve hesaplanan vergi tutarını beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

7-        Diğer Hususlar

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların işletme kayıtlarına alınmasına dair hükümlerin düzenlendiği 6736 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası uygulanmayacaktır.

B-        KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN MALLAR

B-1.  Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtialara İlişkin Düzeltme

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736  Sayılı Kanunun 6. Maddesinin 2 inci fıkrası  hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil olmak üzere ) kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını , bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna  30.11.2016 tarihine kadar(bu tarih dahil) , aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranı, bu oranın cari yıl kayıtlarına göre  tespit edilemediği hallerde ise , bağlı olunan meslek odalarınca belirlenen oranlar dikkate alınmak suretiyle   fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkan tanınmıştır.

1-        Kapsam

6736  Sayılı Kanunun 6. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil olmak üzere tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

2-        Beyan

Uygulama kapsamına giren mükellefler , kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını , bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna  30.11.2016 tarihine kadar(bu tarih dahil) , aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını, bu oranın cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde ise , bağlı olunan  meslek odalarınca belirlenen oranları  dikkate almak suretiyle fatura düzenleyecek ve her türlü vergisel yükümlülüğü yerine getirecektir.

3-        Vergisel Yükümlükler

Yukarıda açıklanan şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen emtia ile ilgili işlemler normal satış işleminden farklılık arz etmemekte olup, faturada emtianın tabi olduğu katma değer vergisi oranında KDV hesaplanacaktır. Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisinin 3 eşit taksitte ödenmesi imkanı sağlanmış olup, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde , izleyen taksitler ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere ödenecektir.

B-2.  Eczanelerin Stoklarında Kaydi Olarak Yer Aldığı Halde Fiilen Yer Almayan İlaçlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi

6736 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin 2 fıkrasının b bendi ile eczanelere  stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet  bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarmaları ve kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı tanınmıştır. Bu imkan dahilinde kayıtlardan çıkarılacak olan ilaçların maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecek olup, ödenen bu vergi indirim konusu yapılamayacak ve gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınamayacaktır.

4-        Diğer Hususlar

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan malların  kayıtlardan çıkarılmasına dair hükümlerin düzenlendiği  6736  Sayılı Kanunun 6. Maddesinin 2 fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası  ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

C-        KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU ve  ORTAKLARDAN NET  ALACAKLARIN ve BUNLARLA İLGİLİ DİĞER HESAPLARDA YER ALAN İŞLEMLERİN  BEYANI

6736 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin üçüncü fıkrası ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine , 31.12.2015 tarihi itibari ile düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları , işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan ) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili  diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma getirmeleri imkanı verilmiştir.

1-        Kapsam

6736  Sayılı Kanunun 6. Maddesinin üçüncü  fıkrası hükmü sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

2-        Beyan

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri , 31.12.2015 tarihi itibari ile düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmede bulunmayan

–        Kasa mevcutlarını ,

–        İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan ) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını ,

–        Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini,

kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna 30.11.2016 tarihine kadar  (bu tarih dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

3-        Vergisel Yükümlülükler

31.12.2015 tarihi itibari ile düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcutları, ortaklardan net alacak tutarları ve bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemleri  için düzeltme yapmak isteyen mükellefler , beyan değeri üzerinden % 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergi beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Sözkonusu beyan üzerine defter kayıtları düzeltilecek olup, ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek ve  beyan edilen tutarlar ile  bu tutarlar üzerinden ödenen % 3 oranındaki vergi tutarı kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave tarhiyat yapılmayacaktır. Ayrıca bu kapsamda beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2016 yılı geçici vergi dönemlerinde düzeltme gerektiği takdirde , düzeltme işlemleri bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılacak olup,  söz konusu düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza ve faiz aranmayacaktır.

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanunun 7 inci maddesinde “ Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması “ kapsamında yapılmış düzenlemeler yeralmakta olup, kapsamda gerçek ve tüzel kişilere yurtiçinde ve yurtdışında  bulunan varlıklarını herhangi bir vergi alınması öngörülmeksizin kayda alma imkanı tanınmaktadır.

1-        Beyan / Bildirim Konusu Yapılabilecek Varlıklar ve Sağlanan Avantajlar

A-        Yurtdışında Bulunan Varlıklar

Kanunun 7 inci maddesi kapsamında beyan ve bildirim konusu yapılabilecek  yurtdışı  varlıklar ve bu varlıkların getirilmesine  ilişkin sağlanan avantajlar  aşağıdaki gibidir.

–        Kanunun 7 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile  yurtdışında bulunan para , altın , döviz , menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını maddede yer alan hükümler dahilinde 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye ‘ye getiren  gerçek ve tüzel kişilere  bu varlıklar üzerinde serbetçe tasarruf hakkı  sağlanmıştır. Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda defter tutan mükellefler bu kapsamda Türkiye ‘ye getirilen varlıklarını , dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın , işletmelerine dahil edebilecekleri gibi, aynı varlıkları vergiye tabi kazancın  ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmeden çekebileceklerdir.

–        Ayrıca yurtdışında  bulunan para , altın , döviz , menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurtdışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle  kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 31.12.2016 tarihine kadar kapatılmasında da kullanılması imkanı getirilmiştir.  Bu durumda defter kayıtlarından düşülmesi şartı ile kredilerin ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye ‘ye getirilme şartı aranmayacaktır.

–        Bu maddenin yürürlük tarihi itibari ile kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının , yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının  bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye ‘ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, sözkonusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılanacaktır.

B – Yurtiçinde Bulunan Varlıklar

Kanunun 7 inci maddesinin 4 inci fıkrası ile ise gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine Türkiye ‘de bulunan ancak kanuni defterlerinde yer almayan  para, altın,  döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını yine 31.12.2016 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedebilme hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda kanuni defterlere kaydedilen sözkonusu varlıklar vergiye tabi kazancın  ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmeden çekilebilecektir.

2. Diğer Hususlar

Türkiye ‘ye getirilen yurtdışında bulunan varlıklar veya kanuni defterlere kaydedilen yurtiçinde bulunan varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar , gelir veya kurumlar vergisi uygulaması  bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Türkiye ‘ye getirilen yurtdışındaki varlıklar ile kanuni defterlere kaydedilen yurtiçi varlıklar nedeniyle, bu madde hükümlerinden  yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere sadece bu işlemden dolayı ve bu işlemden hareketle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile araştırma, soruşturma,inceleme veya kovuşturma yapılmayacak , vergi cezası ve idari para cezası kesilmeyecektir.

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.