Vergi Sirküleri 41 : KDV İstisnası Nedeniyle Özel Okullarca Verilen Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İle Bağış - Yardımlarda ve Diğer Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV İndirimi İmkanı

Vergi Sirküleri 41 : KDV İstisnası Nedeniyle Özel Okullarca Verilen Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İle Bağış - Yardımlarda ve Diğer Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV İndirimi İmkanı

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/41
 

KDV İSTİSNASI NEDENİYLE ÖZEL OKULLARCA VERİLEN BEDELSİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İLE BAĞIŞ - YARDIMLARDA VE DİĞER BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İNDİRİMİ İMKANI

KDV Kanunu’nun 17.maddesinde sayılan teslim ve ifalar KDV’den istisna edilmiştir.  Öte yandan, bu teslim ve hizmetlere  ilişkin yüklenilen KDV'nin indirime konu edilmesi ise Kanunun 30/a maddesine göre mümkün bulunmamakta olup yüklenilen bu verginin işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ancak 7104 sayılı yasa ile KDV’den istisna edilen ve aşağıda ayrıntısı verilen  işlemler için yüklenilen KDV’ler indirime  tabi tutulacak ve gider-maliyet yazılmayacaktır. Düzenleme 1.1.2019 tarihinden  itibaren yapılan işlemlere uygulanacaktır.

KDV Kanunu 17-2/b) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, üniversite ve yüksekokullarda ise % 50’sini geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, KDV Kanununun 17. Maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,

KDV Kanunu 17-2/c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 17. maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler.

KDV Kanunu 17-2/d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler

KDV Kanunu 17-4/ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri

KDV Kanunu 17/4-ö) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, için yüklenilen KDV tutarları indirime tabi olacaklardır

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş