Vergi Sirküleri 2016/23 : İmalat Sanayindeki Makina Techizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere Uygulanan Bsmv İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/23 : İmalat Sanayindeki Makina Techizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere Uygulanan Bsmv İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/23 : İmalat Sanayindeki Makina Techizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere Uygulanan Bsmv İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 29.03.2016

SİRKÜLER NO : 2016/23
 

İMALAT SANAYİNDEKİ MAKİNA TECHİZATIN FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİLERE UYGULANAN BSMV İSTİSNASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince, münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan kredilere uygulanan %5 banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), 6655 sayılı Kanun ile BSMV istisnası kapsamına alınmıştı. 1/1/2016 Tarihinde yayımlanan 6655 sayılı düzenlemeye ilişkin olarak 2016/2 No.lu sirkülerimiz ile duyuru yapılmıştı.

Bugün yayımlanan Tebliğ düzenlemesi ile istisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizatın belirlenmesi, istisnanın uygulaması ve istisna şartlarının ihlali durumlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. İstisnadan Yararlanabilecek Sanayi İşletmeleri : Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir.
2. İstisna Kapsamında Kredi Kullanılarak Alınabilecek Makine ve Teçhizat: İmalat ve üretimle doğrudan ilgisi olan makine ve teçhizat istisna kapsamında olabilecektir. Örneğin, imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat kapsama girmeyecektir.

İmalatla ve üretimle doğrudan ilgisi olan ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ilgili odalar tarafından tescil edilen iş makineleri dolayısıyla kullanılan krediler istisna kapsamında yer almaktadır. Örneğin, madencilik alanında faaliyette bulunan bir işletmenin madencilik faaliyetiyle doğrudan ilgisi bulunan ve ilgili oda tarafından tescil edilen iş makinesi mahiyetindeki taşıt alımı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, aynı işletme tarafından çıkarılan madenin taşınmasında kullanılan trafik tescilli ve plakalı kamyonun alımına ilişkin kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.
Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alınan ve işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat dolayısıyla kullanılan krediler istisna kapsamındadır.

3. İstisnanın Uygulaması: İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla da kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkündür.
İstisna kapsamında kredi kullanan sanayi işletmeleri, alınan makine ve teçhizatın işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının; kredi başvurusunda proforma fatura kullanan işletmeler ise ayrıca makine ve teçhizat alımına ilişkin satış faturasının birer örneğini kredi kullanım tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmekle yükümlüdür.
İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra istisna kapsamında kredi kullandırabilecek olup, kredi kullanım tarihinden itibaren lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.) banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır.

4. İstisna şartlarının ihlal edilmesi durumunda, kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

    90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

    Bilgilerinize Sunulur.

    Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.