Vergi Sirküleri 2016/15 : Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa Iı) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/15 : Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa Iı) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/15 : Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa Iı) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 15.02.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/15

AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI  (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ  YAYIMLANMIŞTIR 

(1 Seri No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Resmi Gazete Yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali işbirliği çerçevesinde AB’nin 2014-2020 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları için 11/02/2015 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma” (IPA II Çerçeve Anlaşması), 04/04/2015 tarih ve 6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş, 08/05/2015 tarih ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanmış ve 24/08/2015 tarih ve 2015/8085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

13 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28. maddesinde yer alan vergi istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulama usul ve esasları belirlenmektedir. Tebliğde yer alan hususlar kısaca aşağıdaki gibidir:

IPA II Anlaşması kapsamında birlik yüklenicileri, Birlik Sözleşmesi kapsamında verilen herhangi bir hizmet ve/veya tedarik edilen mal ve/veya yapılan iş için KDV'den muaftır.
KDV muafiyetine ilişkin “Birlik Yüklenicisi”nin   “KDV İstisna Belgesi”ni alması gerekecektir.
KDV İstisna sertifikası alımı için başvurular, sertifikanın kullanımı ve  tam istisna kapsamındaki uygulama nedeni ile KDV iadesi alınması durumunda iadenin usul ve esasları açıklanmıştır.
Tebliğ’de ayrıca ÖTV istisnası ve uygulaması,  ÖTV iadesi usul ve esasları açıklanmıştır.
IPA II Anlaşması kapsamında Gelir Vergisi Kanununa geçici 84’üncü madde eklenmiştir. Eklenen bu maddeye göre AB organlarından alınan hibeler özel bir fon hesabında tutulacak ve gelir olarak dikkate alınmayacaktır. Ayrıca sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleriuyarınca vergi kesintisi yapılmayacaktır. Tebliğde Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasının uygulama esasları da açıklanmıştır.
Diğer yandan Tebliğde; Veraset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar, Özel İletişim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ithalatta alınan vergilere ilişkin istisna ve bu istisnaların uygulanması ayrıntılı açıklanmıştır.

1 Seri No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.