Teklif Alın

BOBİ FRS ile ilgili en çok sorulan 10 soru ve cevabı

BOBİ FRS ile ilgili en çok sorulan 10 soru ve cevabı

Bildiğiniz üzere, KGK tarafından BOBİ FRS kısaltmasıyla Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı yayımlanmıştır.

BOBİ FRS ile en çok merak edelin 10 sorunun cevabını burada bulabilirsiniz.

1- BOBİ FRS kimler tarafından uygulanacak?

Bu standart, bağımsız denetime tâbi olup TMS/TFRS uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesi olarak yayımlanmıştır. Diğer bir deyişle KAYİK olanlar için TMS/TFRS zorunlu olacak, KAYİK dışındaki denetime tabi olan firmalar ise BOBİ FRS uygulayacaktır. Bu firmalar isteklerine göre TMS/TFRS de uygulayabilirler fakat aradan 2 yıl geçmedikçe BOBİ FRS’ye tekrar geçemezler. Aynı durum BOBİ FRS uygulayanlar içinde geçerli olup 2 yıl geçmedikçe TMS/TFRS uygulayamazlar.

2- MSUGT yürürlükten kalkıyor mu?

BOBİ FRS, KAYİK olmayanlar için 1/1/2018 tarihi sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren finansal tabloların hazırlanmasında MSUGT ve KGK tarafından yayımlanan MSUGT’a İlave Hususlar’ın yerini alacaktır. Ancak MSUGT’a göre rapor hazırlayan firmalar 1/1/2018 tarihinden sonraki dönemlerde BOBİ FRS’ye göre rapor hazırlayacaklardır. Bu şirketler geçiş hükümlerinden faydalanırlarsa 2 dönem finansal durum tablosu ve bir dönem kar veya zarar tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu hazırlayacaklardır.

KGK tarafından açıklanan tebliğ (Sıra no:56) uyarınca geçiş zorunluluğu 1/1/2018 tarihi ve sonrasını kapsayacağı için 31/12/2017 dönemi için denetime tabi firmalar MSUGT’a göre rapor hazırlayabileceklerdir.

3- Ne zaman uygulanmaya başlanacak?

BOBİ FRS ilk olarak 31/12/2018 tarihli finansal tabloların hazırlanmasında uygulanacak olup, özel hesap dönemi bulunan işletmeler ise, 1/1/2018 tarihi sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulayacaklardır.

BOBİ FRS tebliğinde yürürlülük tarihi 1/1/2018 tarihi sonrasında başlayacağı belirtildiği için erken uygulamaya izin vermediği anlaşılmaktadır.

4- BOBİ FRS uyarınca hangi finansal tabloların hazırlanması gerekmektedir?

Hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki şekildedir:

a) Finansal Durum Tablosu,

b) Kâr veya Zarar Tablosu,

c) Nakit Akış Tablosu,

ç) Öz Kaynak Değişim Tablosu ve

Önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar.

5- Küçük ve Mikro işletmelerin durumu nasıl olacaktır?

Küçük ve mikro işletmeler için KGK tarafından önümüzdeki süreçte hangi kriterlere bağlı firmaların küçük ve mikro olacağı açıklanarak onlar içinde ayrı bir raporlama standartı oluşturulacağı bilgisi alınmıştır.

6- Orta Boy işletme kriterleri nelerdir?

BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde orta boy işletme olarak değerlendirilir.

Şuan için orta boy işletmelerin kriterleri açıklanmasa da KGK’ya göre;

a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Ortalama çalışan sayısı 175 ve üstü.

7- Büyük boy işletme kriterleri nelerdir?

BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir:

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.

8- Büyük ve orta boy işletme ayrımı nasıl olacak?

BOBİ FRS uygulama açısından KGK’nın tebliğde yayınlamış olduğu ölçütlerden art arda iki raporlama dönemi boyunca kriter açısından büyük işletme limitleri ile KGK kriterlerini karşılayıp büyük işletme kriterlerini karşılamayanlar orta boy işletme olarak değerlendirilecek olup, üst üstte en az iki raporlama dönemi boyunca büyük boy işletme kriterlerini geçenler ise büyük boy işletme olarak değerlendirilecektir.

9- Büyük işletmeler için ilave BOBİ FRS Kriterler nelerdir?

Standart içerisindeki bazı bölümlerde büyük işletmelere yönelik ilâve yükümlülükler getirilmiştir.

İlave yükümlülükler şu şekildedir:

1.  Büyük işletmelerin konsolide finansal tablo hazırlaması zorunlu olup bunlar dışındaki işletmeler ihtiyari olarak konsolide finansal tablo düzenleyebileceklerdir.

2.  Konsolide finansal tablo hazırlayan ana ortaklıkların, bu tabloların yanı sıra münferit (solo) finansal tablolarını da hazırlamaları zorunlu olup, münferit finansal tablolarına ilişkin dipnotlarını sunması gerekmemektedir.

iii. Büyük işletmelerin konsolide ve münferit finansal tablolarında ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaları zorunludur.

1.  Bağlı ortaklık edinimini şeklindeki işletme birleşmelerine, büyük işletmeler dışındakiler genel olarak TFRS 3 İşletme Birleşmeleri esaslarının benimsendiği Bölüm 21 İş Birleşmeleri’ni uygulamayabileceklerdir.

2.  Yalnızca büyük işletmeler tarafından yapılacak ilave açıklamalar (faaliyet bölümleri ve ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler) bulunmaktadır.

10- MSGUT’a göre kıdem tazminatını eşit taksitlerde yıllar itibariyle finansal tablolara yansıtan işletmelerin durumu ne olacaktır?

BOBİ FRS için yayınlanan tebliğin geçiş hükümlerinde bu durumla ilgili olarak geçiş hükümleri düzenlenmiş olup, önceki hesap dönemlerine ilişkin kıdem tazminatı tutarlarını finansal tablolara eşit şekilde yansıtan işletmeler bu uygulamaya aynı şekilde devam edebilecekleridir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.