Vergi Sirküleri 86 : Konutlarda Üretilen Elektrik Enerjisine İlişkin GVK Tebliği Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 86 : Konutlarda Üretilen Elektrik Enerjisine İlişkin GVK Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2018

SİRKÜLER NO : 2018/86

KONUTLARDA ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNE İLİŞKİN GVK TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR

(Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği, 11/6/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere,  7103 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun (GVK) esnaf muaflığını düzenleyen 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bent eklenerek, konutların çatı ve cephelerinde kurulu gücü azami 10 kW’a kadar  üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar da esnaf muaflığı kapsamına alınmıştı.

Yayımlanan tebliğ ile söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapılmış olup yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Muafiyetin kapsamı ve şartları:

GVK’nunun  9 uncu maddesine eklenen bent uyarınca, 6446 sayılı Kanuna göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak sahibi olunan veya kiralanan konutlarda kurulan tesislerde, elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan gerçek kişiler, esnaf muaflığından aşağıdaki şartlar dahilinde faydalanacaktır.

a) Üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı ve/veya cephelerinde (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulanlar dâhil) kurulu olması,

b) Üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW (10 kW dâhil) olması,

c) Elektriğin yalnızca bir üretim tesisinde üretilmesi,

ç) Üretilen elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasının son kaynak tedarik şirketine satılması.

Elektrik enerjisi satışının devamlı olarak yapılması, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

Ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmak, anılan muafiyetten yararlanmaya engel değildir.

Elektrik enerjisi üretim tesisinin, apartmanların çatı ve/veya cephelerinde kurulması halinde de birinci fıkrada belirtilen şartlar dahilinde esnaf muaflığından yararlanılacaktır.

2. Üretilen elektrik enerjisinin satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme:

GVK’nunun Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrasında, "Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almakta olup aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, aynı fıkranın 13 numaralı bendinde vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmış olup esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemelerde tevkifat oranı 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla %0 olarak belirlenmiştir.

Muafiyet kapsamında, son kaynak tedarik şirketlerince satın alınan elektrik enerjisinin tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür.

Tebliğ, yayım tarihi olan 11/6/2018  tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş