Vergi Sirküleri 74 : İmalat Sanayinde veya Ar-Ge Faaliyetinde Kullanılan Makina ve Techizatın Amortisman Uygulamasına İliskin VUK Tebliği Yayımlanmıstır

Vergi Sirküleri 74 : İmalat Sanayinde veya Ar-Ge Faaliyetinde Kullanılan Makina ve Techizatın Amortisman Uygulamasına İliskin VUK Tebliği Yayımlanmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/74

İMALAT SANAYİNDE VEYA AR-GE  FAALİYETİNDE KULLANILAN  MAKİNA VE TEÇHİZATIN AMORTİSMAN UYGULAMASINA ILIŞKIN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Vergi Usul Kanunu 497 Seri No’lu Genel Tebliği, 25/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile VUK’na Geçici 30’uncu madde eklenmiş ve Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizatile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca VUK’nun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabileceği düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin duyurumuz 25/5/2018 Tarih ve 2018/74 Sayılı Sirkülerimiz ile yapılmıştı. Hatırlatmak amacıyla,  31/12/2019 Tarihine kadar iktisap edilen bu kapsamdaki makine ve teçhizat için yararlanılabilecek olan amortisman uygulaması VUK 497 Seri No’lu Tebliğ kapsamında tekrar aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

1.Kapsamdaki Makina ve teçhizat:  Uygulama kapsamı  bakımından makina ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal/hizmet üretimi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan her türlü makina ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerini (konveyör, forklift vb.) ifade etmektedir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizatlar bakımından, iktisap edilen kıymetin uygulamadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makina-teçhizat niteliğinde olması gerekmektedir.

2. Aşağıda sayılan iktisadi kıymetler Geçici 30 uncu madde kapsamında değerlendirilmez:

a) Sarf malzemeleri ve yedek parçalar,

b) Üretimde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar,

c) Otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici gibi taşıt araçları (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makinaları, vinçler, tarım makinaları ve benzerleri, hastane yatırımlarına ilişkin iktisap edilen ambulanslar, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsleri hariç).

3. Uygulamada Süre: Uygulamadan maddenin yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat için faydalanılabilecektir.

4.  Amortisman Oran ve Süresinin Hesaplanması: Amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca VUK’nun  315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiylehesaplanabilmesine olanak sağlanmış olup, bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenecektir. Kapsamında iktisap edilen bir iktisadi kıymetin faydalı ömrünün Maliye Bakanlığınca iki yıl olarak belirlenmiş olması durumunda mükelleflerce söz konusu iktisadi kıymet değeri amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecektir.

Tebliğde ayrıca, amortisman usullerinin seçilmesi, listelerde yer almayan iktisadi kıymetlerin iktisap edilmesi durumları ve diğer hususlar örneklerle açıklanmıştır.

Tebliğ, 25/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu 497 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş