Vergi Sirküleri 73 : Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Emtianın Değerlenmesine İlişkin VUK Tebligi Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 73 : Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Emtianın Değerlenmesine İlişkin VUK Tebligi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/73

SÜREKLILIK ARZ EDEN İMHA İŞLEMLERINE KONU EMTIANIN DEĞERLENMESINE ILIŞKIN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Vergi Usul Kanunu 496 Seri No’lu Genel Tebliği, 25/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile VUK’na 278/A maddesi eklenerek,  bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce belirlenebilmesine imkân sağlamıştı.

Yayımlanan Tebliğ ile bu düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Uygulama kapsamındaki mal grupları: Söz konusu madde uygulamasından esas itibariyle, yurt içinde satışa konu olan ancak, raf ömrünün çok kısa olması, bozulması veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle iade alınan, insan ve çevre sağlığına zararlı olması nedeniyle imha edilmesi mecburiyeti bulunan ve imha işlemleri süreklilik arz eden;

- Her türlü et ve et ürünleri (kıyma, pastırma, sucuk, salam, sosis gibi),

- Her türlü süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kaymak,  tereyağı,  gibi),

- Yumurta,

- Taze sebze ve meyve,

- Pasta, kek, börek, ekmek gibi her türlü unlu mamuller,

- İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen insan ve hayvan sağlığı için kullanılan her türlü ilaç,ve benzeri emtianın faydalanması uygun bulunmuştur.

2.Uygulamadan yararlanabilecek mükellefler:  Uygulamadan, münhasıran kazançları bilanço usulüne göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir. Bu mükelleflerin uygulamadan yararlanmak için yapacakları başvuru tarihinden önceki son hesap dönemine ait bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalamasının 10.000.000 TL’nin veya özsermaye büyüklüğünün 5.000.000 TL’nin üzerinde olması gerekmektedir.

3. Uygulamadan yararlanılabilme izni ve imha oranının tespiti için mükellefler tarafından İdareye yazılı olarak başvuruda bulunulması ve başvuru ekinde Tebliğde belirtilen form ve belgelerin verilmesi gerekmektedir. Başvuruları müteakiben, mükellefin başvurusu İdare tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Daha sonra başvuru evraklarla birlikte bir görüş ve öneri raporuna bağlanmasını teminen Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığına intikal ettirilir. VDK Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma sonuçları ve başvuruya ilişkin değerlendirmeyi içerecek şekilde görüş ve öneri raporu hazırlatılarak İdareye intikal ettirilir. Söz konusu raporda, başvuruda bulunulan her bir ürün itibariyle mezkûr madde uygulamasında uygun görülebilecek imha oranına ilişkin değerlendirmeye/kanaate de yer verilir. Daha sonra GİB nezdinde oluşturulacak  komisyon tarafından her bir ürün için tespit edilen imha oranı mükellefin kabulüne sunulur. Mükellef tarafından kabul edildiği yazılı olarak bildirilen bu imha oranları, mükellefin kabul tarihinden itibaren uygulanmaya başlar.

4. İmha oranının tayinini müteakiben Tebliğ kapsamındaki imha işlemlerinde, mükelleflerce, her bir ürün itibariyle imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilmek suretiyle söz konusu emtia değerlenir.

Tebliğde ayrıca imha oranın revize edilmesi, iptal edilmesi ve diğer işlemler açıklanmıştır.

Tebliğ, 25/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu 496 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş