Vergi Sirküleri 72 :Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Kur Farklarının Vergilendirilmemesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 72 :Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Kur Farklarının Vergilendirilmemesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/72

YURTDIŞINDAN GETIRILEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI PARALARIN KUR FARKLARININ VERGILENDIRILMEMESINE ILIŞKIN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Vergi Usul Kanunu 495 Seri No’lu Genel Tebliği, 25/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile VUK’na 280/A maddesi eklenerek, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farklarının özel bir fon hesabında tutularak vergilenmemesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Yayımlanan Tebliğ ile bu düzenlemeye ilişkin örneklerle açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

- Türkiye’ye getirilmekten maksat, yurt dışında bulunan yabancı paranın ortaklar veya yetki verdiği kişilerce; fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi, Türkiye’deki bankalarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilmesi, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. veya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtasıyla Türkiye’ye getirilmesidir.

- Yurt dışından yabancı para getirildiğinin, ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş belgelerle (banka dekontu, deklarasyona/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler gibi) tevsik edilmesi şarttır.

- Söz konusu  madde hükmünden yararlanılabilmesi için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak üzere ilgili mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusunda Ekonomi Bakanlığına (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne) ya da ilgili yerel birimlere (Kalkınma Ajansları, Sanayi Odaları) başvuruda bulunulmalıdır.

- Sermaye olarak konulan yabancı paranın yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunması gereklidir.  Madde kapsamına giren yabancı paralarını, yatırım teşvik belgesi haricinde sarf edilmeleri halinde, bu harcamalar nedeniyle lehe ve aleyhe oluşan kur farkları ilgili gelir veya gider hesaplarına dahil edilerek kurum kazancının hesabında dikkate alınacaktır.

- Söz konusu Madde kapsamında oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde kurumlar vergisine tâbi tutulur.

Tebliğ, 25/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu 495 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş