Vergi Sirküleri 39 : “Devreden KDV” nin Topyekün İade Edilmesi Yerine Belli Koşullarda “ Gider Yazılması ” Esası Benimsenmiştir

Vergi Sirküleri 39 : “Devreden KDV” nin Topyekün İade Edilmesi Yerine Belli Koşullarda “ Gider Yazılması ” Esası Benimsenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/39
 

“DEVREDEN KDV” NİN TOPYEKÜN İADE EDİLMESİ YERİNE  BELLİ KOŞULLARDA “ GİDER YAZILMASI ” ESASI BENİMSENMİŞTİR

7104 sayılı Yasanın tasarısında devreden KDV’nin mükellefe topyekün iadesine ilişkin hükümler yasadan çıkarılmış ve mevcut iade mekanizması bazı değişikliklerle korunmuştur.

KDV Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca ( ihracat, araçlar, petrol ve kıymetli maden, diplomatik ve uluslarası işlemler, transit taşımacılık vs ) KDV’den istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den indirilmektedir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara ötedenberi iade olunmaktadır.

Ana ilke olarak KDV iadesi mükellef tarafından işlemin gerçekleştiği dönemde talep edilmelidir. Ancak 7104 sayılı yasa ile bu ilkeden vazgeçilmiş ve işlemin gerçekleştiği dönem yerine bu süre uzatılmış ve “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi” şartı getirilmiş bulunmaktadır. Bu şart 1.1.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Diğer taraftan KDV Kanunu’nun 36. Maddesinde mükellef tarafından süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan KDV’nin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılması imkanı getirilmiştir. Ancak bu imkan Bakanlar Kurulu Kararı ile işleyişe kavuşacaktır. Bunun yanı sıra Bakanlar Kuruluna iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme yetkisi de verilmiştir.

KDV iadesinin işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 7104 sayılı yasa ile  mevcut KDV iadesi rejimi içinde farklı iade yöntemleri belirleme yetkisi de verilmiş bulunmaktadır.

Buna göre Maliye Bakanlığı; mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri esas alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacaktır.

Yetkiye ilişkin değişiklikler 6.4.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş