Vergi Sirküleri 29 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 29 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018

SİRKÜLER NO : 2018/29

7103 SAYILI TORBA KANUNLA ÖZEL TÜKETIM  VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

(7103 Sayılı Kanun,  27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7103 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda değişiklik yapılmış olup Özel Tüketim Vergisi Kanununda (ÖTV) yapılan değişiklikler kısaca  aşağıdaki gibidir:

1. ÖTV LİSTELERİ GÜNCELLENMİŞTİR

Yayımlanan Torba yasanın 56 ncı maddesiyle ÖTV Kanununa ekli listeler kapsamına giren mallar, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibarıyla tespit edilmiştir. ÖTV Kanununa ekli listelerde kapsamlı en son güncelleme 2011 yılında yapılmış olup, günümüze kadar, TGTC’de çok sayıda değişiklik olmasına rağmen, ÖTV Kanununda G.T.İ.P. uyumlaştırmaları yapılmamıştır. Ancak yapılan son yasal değişikle Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan güncel G.T.İ.P. numaraları ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan listelerdeki mevcut G.T.İ.P. numaraları uyumlaştırılmıştır.

Diğer taraftan liste güncellemelerine bağlı olarak, GTİP numaralarına gönderme yapılan Kanunun diğer maddelerinde de uyumlaştırma yapılmıştır.

Bu düzenleme yasanın  yayım tarihi ile yürürlüğe girecektir.

2. ÖTV TECİL VE TERKİNİ İÇİN İHRACATTA EK SÜRE VERİLEBİLECEKTİR

ÖTV Kanununun 8. Maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin edilmektedir.

Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Torba yasa ile ÖTV Kanunu’nun 8. Maddesinde değişiklik yapılmış ve ihracatın mücbir sebeplerle veya beklenmedik durumlar nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde, KDV Kanununda yer alan düzenlemede olduğu gibi, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi durumunda vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğibelirtilmiştir.

ÖTV Kanunun 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen hüküm aşağıdaki gibidir:.

“İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten İtibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.”

Bu düzenleme yasanın yayım tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

3. TAŞITLARDA YER ALAN RADYO, HOPARLÖR, MONİTÖR GİBİ MALLAR İÇİN ÖDENEN ÖTV TAŞITIN İMALATÇISINA İADE EDİLEBİLECEKTİR

Torba Yasanın 55. maddesiyle ÖTV Kanuna aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 9/A - Bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilir. Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir”

ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki ( radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ) ödenen özel tüketim vergisinin indirimi mümkün değildir. Ancak eklenen 9/A maddesiyle bu mallar için ödenen ÖTV’nin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre binek otomobil ve arazi taşıtları ile diğerlerinin, kamyon, kamyonet ve çekiciler ile otobüs, midibüs ve minibüsün imalatçılarına iade edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bu düzenleme yasanın yayım tarihini izleyen ay başında  yürürlüğe girecektir.

4. MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA AYRILMASI SÜRESİ 31.12.2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 sayılı Kanunun Geçici 1.maddesi gereği; Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını, 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları kaldırılmaktaydı.

Hurda teşviklerinin süresi bir yıl uzatılmış ve bu araçların doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmeleri durumunda da maddede düzenlenen hükümlerden faydalanılmasına imkan tanınmıştır.

Bu düzenleme yasanın yayım tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

5. MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA AYRILMASI YA DA İHRAÇ EDİLMESİ HALİNDE ÖTV TEŞVİKİ

Bu kez Torba yasaya eklenen Geçici 1.madde ile ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan ( çekiciler, otobüs, minibüs, midibüs, binek otomobilleri ve arazi taşıtları ile kamyon, kamyonet ,eşya taşımaya mahsus diğer motorlu taşıtlar ), 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla;

  • Aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, 10.000 lirayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmaktadır.
  • Motor silindir hacmi 1600 cc’yi aşan binek otomobili alımlarında bu teşvikten yararlanılamaz.

Konuya ilişkin  2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)27/3/2018 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Yayımlanan bu BKK ile  gerek  ÖTV (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan mallara ilişkin vergilerde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bu düzenleme yasanın yayım tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7103 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş