Vergi Sirküleri 20 : 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirlmesi Kanunu İle Bazı Vergi Kanunlarında Da Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 20 : 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirlmesi Kanunu İle Bazı Vergi Kanunlarında Da Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.03.2018

SİRKÜLER NO : 2018/20
 

7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRLMESİ KANUNU İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

 (7099 Sayılı Kanun, 10/03/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Yayımlanan 7099 Sayılı Kanun ile bir çok kanunda değişiklik yapılmış olup Vergi Kanunlarında  yapılan değişiklikler kısaca  aşağıdaki gibidir:

1. Defter Tasdikleri Ticaret Sicil Müdürlüklerince Yapılacaktır: VUK’nun “Tasdik Makamının” belirlendiği 223. Maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek artık defterlerin Noterler yerine Ticaret Sicil Müdürlüklerince tasdiki sağlanmış ve Kooperatiflerde bu hükme dahil edilmiştir. Değişiklik 15/3/2018 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2. Harçlar Kanunu 123. Maddesinde Yer Alan İstisnaya Kooperatifler de Dahil Edilmiştir:Bilindiği üzere Harçlar Kanunun 123. Maddede Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlere ilişkin bir dizi istisna düzenlenmiştir. Söz konusu istisnalardan artık Kooperatiflerin de yararlanabilmesi için Kooperatifler de bu madde kapsamına alınmıştır. 10/3/2018 Tarihi itibariyle yürüklüğe girmiş olan değişiklik sonrası 123. Madde aşağıdaki gibi olmuştur:

“Madde 123: Anonim, eshamlı komandit, limited şirketlerin ve koooperatiflerin kuruluş pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç)  bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”

3. “Altyapı Kazı İzin Harcı” Belediye Gelirleri Kanununa Eklenmiştir:  Belediye Gelirleri Kanununun 79. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenen mükerrer madde 79 ile Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izninin, altyapı kazı izni harcına tabi olduğu belirtilmiştir. Değişiklik 10/3/2018 Tarihi itibariyle yürüklüğe girmiştir.

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş