Vergi Sirküleri 12 : Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 12 : Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2018

SİRKÜLER NO : 2018/12
 

YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARI İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(2017/11176 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 1/1/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Aşağıdaki Düzenlemeler Yapılmıştır:

1. Bireysel Katılım Yatırımcılarına Getirilen Avantajın Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır:

 Bilindiği üzere GVK Geçici Madde 82’ye göre,  Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır. Söz konusu kanun 31/12/2017 tarihine kadar olan uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

2. 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “300 $/ton” ibaresi “150 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.

3. Bankalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili mevzuatı uyarınca oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi ve diğer sistemlerde kaydı olduğu tespit edilen veya il ve ilçe tarım müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile çiftçilik faaliyeti tevsik olunan çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15.000 (onbeşbin) Türk Lirasına kadar olan kredilerde KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

 Birinci fıkra kapsamında KKDF kesintisi yapılmaksızın tekrar kredi kullanılabilmesi için anılan fıkra kapsamında kullanılan kredinin kapanmış olması gerekir.

4. Hatırlanacağı üzere, 2016/9542 BKK ile binek otomobillere yönelik ÖTV oranlarının yer aldığı, ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan malların vergi oranları 25/11/2016 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Kararın 4’üncü maddesiyle;  binek otomobillerin  ÖTV oranları, motor silindir hacminin yanı sıra otomobil fiyatı da dikkate alınarak belirlenmiş ve yeni oranlar aşağıdaki gibi olmuştur:

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

-Diğerleri

 

  Motor silindir hacmi 1600cm3’ü geçmeyenler

60

  Motor silindir hacmi 1600cm3’ü geçen fakat 2000cm3’ü geçmeyenler

 

      Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800cm3’ü geçmeyenler

60

      Diğerleri

110

  Motor silindir hacmi 2000cm3’ü geçenler

 

        Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500cm3’ü geçmeyenler

110

         Diğerleri

160

Yukarıdaki tabloda belirtilen vergi oranları Yayımlanan 2017/11176 BKK ile aşağıdaki şekilde uygulanacaktır (eski tutarlar parantez içinde gösterilmiştir):

 

a) Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçmeyip,

-ÖTV matrahı  46 bin ( eski tutar 40 bin)  lirayı aşmayanlar için yüzde 45,

-ÖTV matrahı  46 bin (eski tutar 40 bin)  TL’yi aşıp  80 bin (eski tutar 70 bin) TL’yi aşmayanlar için  yüzde 50 ÖTV

b) Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000cm3’ü geçmeyenlerden;

- ÖTV matrahı 114 bin (eski tutar 100 bin) TL’yi aşmayanlar için %100,

- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800cm3’ü geçmeyenlerden;

- ÖTV matrahı 57 bin (eski tutar 50 bin) TL’yi aşmayanlar için %45,

- ÖTV matrahı  57 bin (eski tutar 50 bin) TL’yi aşıp, 91 bin (eski tutar 80 bin) TL’yi aşmayanlar için %50,

c ) Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000cm3 ila 2500cm3 arasında bulunanlardan ÖTV matrahı 100 bin TL’yi aşmayanlar için %100, Olarak uygulanacaktır.

5.  4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P. numaralı malın özel tüketim vergisi oranı ve asgari maktu vergi tutarı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.Î.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

0

0,0500

6. 4760 sayılı ÖTV Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları hakkında, 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

2017/11176 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş