Vergi Sirküleri 113 : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenlemeleri İçeren İhracat Genelgesi Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 113 : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenlemeleri İçeren İhracat Genelgesi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 08.11.2018

SİRKÜLER NO : 2018/113
 

İHRACAT BEDELLERININ YURDA GETIRILMESINE ILIŞKIN DÜZENLEMELERI IÇEREN İHRACAT GENELGESİ YAYIMLANMIŞTIR

(İhracat Genelgesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nın internet sitesinde 7/11/2018 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, 4/9/2018 tarihinde yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2018-32/48)  ile ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmişti. 6 ay süre ile uygulanılacağı belirtilen düzenlemeye ilişki duyurumuz 2018/98 No’lu Sirkülerimiz ile yapılmıştı.

TCMB tarafından yayımlanan “İhracat Genelgesi” ile konuya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

1. İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda getirilme süresi vade bitiminden itibaren 90 günü geçemez.Öngörülen vadenin tespiti için ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin ya da vadeyi tevsik niteliğini haiz proforma fatura veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur.

2. İhracat bedelinin satış tarihi DAB’ın düzenlendiği tarihtir.

3. Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamındadır.

4. İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz, yani ihracat bedelinin 180 gün içerinde getirilme ve %80’inin bankaya satılma şartı bu ülkelere yapılan ihracatlarda uygulanmayacaktır.

5. İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

6. Tebliğ yayım tarihi olan 4/9/2018 tarihinden önce ihracatçıya peşin ödenen bedeller  2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamında yer almamaktadır.

7. Peşin bedeller, gönderenin muvafakatı ile devreden ihracatçı firmanın yazılı beyanının alınması ve devralan tarafından tekrar devredilmemek kaydıyla başka bir ihracatçı firmaya devredilebilir.

8. Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

9. İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

10. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca tahsilinin;

a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya

b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya

c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB ibraz edilmek kaydıyla NBF Beyan aranmaksızın efektif olarak

yapılması mümkündür.

11. İhracat hesabının, ek süreler de dâhil olmak üzere, süresi içerisinde kapatılamaması halinde açık hesap tutarı aracı bankaca 5 iş günü içinde Ek:1’deki forma uygun olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir. Söz konusu formun açıklama kısmına ilgili ihracat bedelinin ne kadarının yurda getirildiği ve ne kadarının DAB’a bağlandığı ayrıntılı olarak yazılır.

Yayımlanan ihracat Genelgesinde ayrıca, Türk Lirası ile ihracat, ihracat bedelinin tespiti, İhracat bedelinin transferi, Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri, İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili, İhracatçı dışındaki firmalara gelen ihracat bedelleri, İhracat fiyatının değişmesi gibi konularda açıklamalar yapılmıştır.

İhracat Genelgesi’ne  ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş