Vergi Sirküleri 10 : Fatih Projesine Ve Ön Ödemeli Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler İçeren KDV Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 10 : Fatih Projesine Ve Ön Ödemeli Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler İçeren KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2018

SİRKÜLER NO : 2018/10
 

FATİH PROJESİNE VE ÖN ÖDEMELİ HABERLEŞME HİZMETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 16 Seri No’lu Tebliğ, 31/12/2017 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Yayımlanan Tebliğde yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna Uygulaması:

Bilindiği üzere, 5/12/2017 tarihinde yürürlüğe giren  KDV Kanunun geçici 38 inci maddesinin birinci fıkrasında;

  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak; Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden müstesna olduğu,
  • Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirileceği,
  • İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin KDV Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği,
  • -Maliye Bakanlığının istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu

hükme bağlanmıştı.

Yayımlana Tebliğde, söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için;

  • -Sözleşmenin Milli Eğitim Bakanlığı ile yükleniciler arasında 5/12/2017 tarihinden sonra düzenlenmiş olması,
  • Sözleşme konusu mal ve hizmetlerin FATİH projesi kapsamındaki bileşenlerden olması,
  • Proje kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarının Milli Eğitim Bakanlığına yapılmış olması veya bu kapsamdaki ithalatın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olması gerektiği belirtilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama (KDVGU) Tebliğinin (II/E) kısmının 7 nci bölümünden sonra gelmek üzere 8 inci bölüm olarak eklenen FATİH Projesi kapsamındaki KDV istisnasının uygulaması ve  istisna uygulamasına ilişkin KDV iade sistemi açıklanmıştır.

2. Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde Özel Matrah Şeklinde Vergileme Getirilmiştir.

KDVGU Tebliğinin (III/A) kısmının (4.6.) bölümü başlığıyla birlikte değiştirilmiş ve “Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri” olmuştur. KDV Kanunun (23/f) maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dahil olmak üzere, bütün ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesiuygun görülmüştür.

Buna göre, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan TL satışları ile sabit telefon hizmeti sunmaya yetkili işletmeciler tarafından yapılan arama kartı satışlarına ilişkin KDV’nin distribütör ve bayi karlarına isabet eden KDV’yi de ihtiva edecek şekilde mobil elektronik haberleşme işletmecileri ve sabit telefon işletmecileri tarafından ön ödemeli satışların yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 16 Seri No’lu Tebliğ’e  ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.