Vergi Sirküleri 2014/46 : Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına DAir Genel Tebliğ Yayımlandı

Vergi Sirküleri 2014/46 : Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına DAir Genel Tebliğ Yayımlandı

Yİ-ÜFEOranı Hesaplanacak Süre SÜRE

ESAS ALINACAK ORAN (%)

27/6/2013 - 26/7/2013 için

Haziran 2013 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

1,46

27/7/2013 - 26/8/2013 için

Temmuz 2013 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,99

27/8/2013 - 26/9/2013 için

Ağustos 2013 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,04

27/9/2013 - 26/10/2013 için

Eylül 2013 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,88

27/10/2013 - 26/11/2013 için

Ekim 2013 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,69

27/11/2013 - 26/12/203 için

Kasım 2013 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,62

27/12/2013 - 26/1/2014 için

Aralık 2013 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

1,11

27/1/2014 - 26/2/2014 için

Ocak 2014 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

3,32

27/2/2014 - 26/3/2014 için

ġubat 2014 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

1,38

27/3/2014 - 26/4/2014 için

Mart 2014 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,74

27/4/2014 - 26/5/2014 için

Nisan 2014 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,09

27/5/2014 - 26/6/2014 için

Mayıs 2014 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

-0,52

27/6/2014 - 26/7/2014 için

Haziran 2014 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,06

27/7/2014 - 26/8/2014 için

Temmuz 2014 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,73

27/8/2014 - 10/9/2014 için

Ağustos 2014 ayına ait Yİ-ÜFEoranı

0,21

[(0,42/30)x15]*

TOPLAM Yİ-ÜFE ORANI

11,80

       

 

 

2.Ödeme Süresi Geçmemiş Vergi ve Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları: 11/9/2014 Tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş vergi ve vergi aslına bağlı vergi cezalarının madde kapsamında yapılandırılması mümkündür.
3.VUK Uzlaşma Hükümlerine Göre Kesinleşen Alacaklar: 11/9/2014 tarihinden önce VUK'un gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu kesinleşerek tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
4.376 ncı maddesinden yararlanılarak ödenecek vergi aslına bağlı vergi cezaları; 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş dolayısıyla kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
5.213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar; 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için madde hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
6.Kanunun Yayımlandığı 11/9/2014 Tarihi İtibarıyla Asılları Kısmen ya da Tamamen Ödenmiş Olan Vergi ve Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları: Asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş olan vergi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları da ödenmemiş kısımlarına ilişkin olarak tebliğde belirlenen usullerle madde hükmünden yararlanabilecektir.

2.6.1. Asılları kısmen ödenmiş olan vergi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları:Asılları kısmen ödenmiş olan vergilerin ödenmemiş kısmına,vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme zammı yerine, daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, ödenmemiş vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.Yapılandırılan alacak tutarının, maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde vergi aslına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Diğer taraftan, asılları kısmen ödenmiş vergi aslına bağlı vergi cezaları ile buna bağlı gecikme zamları hakkında da yukarıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

2.6.2. Asılları tamamen ödenmiş vergiler ile vergi aslına bağlı vergi cezalarına ilişkin fer'i alacaklar:11/9/2014 tarihi itibarıyla asılları tamamen ödenmiş vergiler üzerinden hesaplanmış gecikme zammı ve gecikme faizleri; verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanarak yapılandırılacaktır.

2.6.3. Asılları tamamen ödenmiş vergiler ile vergi aslına bağlı vergi cezalarına ilişkin fer'i alacaklardan Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsil edilenler: Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamlarından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilat yapılmışsa, verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme faizi tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmayacak, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş olan gecikme zammı ve gecikme faizinden herhangi bir red ve iade yapılmayacaktır.

2.6.4.Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları: vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) %50'sinin maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi kartıyla cezaların kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu cezalara karşılık kısmi ödeme yapılmış olması halinde ödenmemiş kısım için bu maddeden yararlanılabilecektir.

2.6.5. İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler: Madde kapsamına giren alacak türü ve dönemine ilişkin olarak ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar da madde hükümlerinden yapılandırılabilecektir. Ancak, alacağın varlığına ilişkin dava açılmış olması durumunda açılmış davalardan vazgeçilmesi gerektiği tabiidir.

Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak madde hükmünden yararlanılacaktır.

2.6.6.Tecilli Alacaklar: Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması halinde borçlular, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Kanunun yayım tarihi olan 11/9/2014 tarihinden önce taksit tutarları ile birlikte ödenen tecil faizleri red ve iade edilmeyecektir.

 

      C.ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ:

1.Ödeme Süresi: 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

2.Taksit Ödeme ve Katsayı Uygulaması: Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarı  aşağıdaki hükümlere göre yapılandırılacaktır:

i) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

ii) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

iii) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) On iki eşit taksit için (1,10),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

iv) Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu bent hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuz altı eşit taksit için (1,30) olarak uygulanır.

Örneğin: Madde hükümlerinden yararlanmak üzere vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, borcunu 18 eşit taksitte ödemeyi talep etmiştir.

Vergi dairesi madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarını 3.600,00 TL olarak hesaplamıştır.Mükellef, yapılandırılan alacak tutarını 18 eşit taksitte ödemeyi talep ettiğinden, 3.600,00 TL alacak tutarı (1,15) katsayısı ile çarpılacaktır.

Bu şekilde bulunan tutar, 18'e bölünmek suretiyle taksit tutarı hesaplanacaktır.18 eşit taksit için taksitlendirmeye esas tutar: 3.600,00 x 1,15= 4.140,00 TL'dir.Taksit tutarı: 4.140/18= 230,00 TL'dir.Taksitlendirmeye esas olan 4.140,00 TL'nin (4.140,00 - 3.600,00=)540,00 TL'si toplam katsayı tutarıdır.

Mükellef, Aralık/2014, şubat/2015, Nisan/2015, Haziran/2015 aylarında ödemesi gereken taksit tutarları toplamı olan (230,00 x 4 =) 920,00 TL'yi süresinde ödemiştir.

Temmuz/2015 ayında mükellef vergi dairesine başvurarak kalan taksit tutarlarını defaten ödemek istediğini bildirmiştir.

Başvuru sırasında 18 eşit taksitte ödeme seçeneği tercih edilmiş olmakla birlikte, daha sonra 6 eşit taksit ödeme seçeneğinin ödeme süresi içerisinde, borcun tamamı ödenmek istendiğinden, öncelikle yapılandırılan alacak tutarına (1,15) katsayısı yerine 6 eşit taksit için öngörülmüş olan (1,05) katsayısı uygulanarak taksitle ödenecek alacak tutarının yeniden hesaplanması gerekmektedir.

Yapılan hesaplamaya göre, (1,05) katsayısı esas alınarak ödenmesi gereken tutardan daha önce ödenen taksit tutarları çıkartılacak ve tahsil edilmesi gereken tutar bulunacaktır.

Buna göre;

6 eşit taksit için taksitlendirmeye esas tutar: 3.600,00 x 1,05 = 3.780,00 TL

Ödenen toplam taksit tutarı: 230,00 x 4 = 920,00 TL

Tahsil edilecek toplam tutar: (3.780,00 - 920,00=)2.860,00 TL olacaktır.

Bu durumda, mükellefin madde kapsamında yapılandırılan 3.600,00 TL borcu için (3.780,00 - 3.600,00=)180,00 TL katsayı tutarı tahsil edilecektir.

Yapılacak erken ödeme mükellefe (540,00 - 180,00=)360,00 TL daha az ödeme imkanı sağlayacaktır.

 

3.Mahsuben Ödeme: Bu hükme göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, madde hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir.

Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla maddeye göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılacaktır. Mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen taksit tutarının bir ay içerisinde ödenmesi hususunda borçluya bildirimde bulunulması gerekmektedir.

4.Aynı Vergi Türünden Tahakkuk Edecek Vergilerin Vadesinde Ödenmesi Şartı: Madde hükmünden yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan mükelleflerin maddede öngörülen diğer şartların yanı sıra; fıkrada belirtilen bu vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri şarttır.

 

5.Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlemler:

      5.1.Süresinde Ödenmeyen Taksitle: Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,2014 takvim yılında birden, müteakip takvim yıllarında ise ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,halinde madde hükmünden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

     5.2. İhlal Nedeni Olmayan Eksik Ödemeler: taksitler için yapılan ödemelerde her bir taksite yönelik 5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmamıştır. Bununla birlikte, taksit tutarının %10'u 5 liranın altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme ihlal sebebi sayılmayacaktır.

    5.3.İhlal Halinde Madde Hükmünden Yararlanma: madde kapsamında taksitlendirilen alacakların maddede öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmemesi halinde, borçlular yaptıkları ödemeler nispetinde madde hükümlerinden yararlandırılacaktır.

   5.4. Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar: Madde hükmüne göre 120 TL'nin altındaki bazı idari para cezalarından ve 50 TL'yi aşmayan amme alacaklarından vazgeçilecektir.

D. DİĞER HUSUSLAR :

1.Asıl amme borçlusu ile birlikte borcun ödenmesinden birden fazla kişinin sorumlu olması halinde bu kişilerce madde hükümlerinden farklı taksit seçenekleri seçilmek suretiyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Yalnızca kesinleşmiş alacaklar için yararlanılması mümkün olduğundan, bu alacakların takibiyle ilgili olarak dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için başvuru süresinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairelerine verilecek ve dilekçelerin bu dairelere verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih sayılacak ve tahsil dairelerince bu dilekçelerin bir örneği ilgili yargı merciine gönderilecektir.

2.Ödemelerin Red ve İade Edilmeyeceği: madde kapsamına giren alacaklara karşılık;

            -Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar,

            -Madde kapsamında tahsil edilen tutarlar,

           -Maddenin onüçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında maddeden yararlanmak istenen ve 6183 sayılı  Kanun veya diğer kanunlar uyarınca yapılan tecile ilişkin olarak tahsil edilen faizler, red ve iade edilmeyecektir.

3.Teminatların Durumu: Madde kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık   ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Bu hüküm çerçevesinde, borçları madde hükmüne göre taksitlendirilen mükelleflerin teminat değişikliği talepleri de değerlendirilebilecektir.

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 1 seri Nolu Genel Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.