Vergi Sirküleri 2014/39 : Ödenmemiş Vergi Borçlarının 6552 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Yapılandırılması

Vergi Sirküleri 2014/39 : Ödenmemiş Vergi Borçlarının 6552 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Yapılandırılması


Vergi Sirküleri 2014/39 : Ödenmemiş Vergi Borçlarının 6552 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Yapılandırılması

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/39

ÖDENMEMİŞ VERGİ BORÇLARININ 6552 SAYILISI YASA KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

(6552 Sayılı  İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)


38 nolu sirkülerimizde belirtildiği üzere ödenmemiş vergi borçlarına ilişkin  düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

VUK Kapsamında olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinde tahsil edilen, aşağıda yazılı vergi, vergi ceza ve diğer para cezalarından kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.

Kapsama dahil olan alacaklar aşağıdaki gibidir:

Vadesi 30/4/2014 tarihi olupta henüz ödenmemiş bulunan vergi, ceza ve fer'ileri (gecikme faizi, gecikme zammı) yeniden yapılandırma kapsamındadır. Buna göre:

⦁    BORCUN TÜRÜ:

⦁    Vergi Asılları İçin: Yasa ile vergi aslının tamamı aynen korunmakta ancak işlemiş bulunan gecikme faizleri ya da gecikme zamları silinerek  yerine Yİ-ÜFE (Yurt içi üretici fiyat endeksi) aylık değişim oranlarına göre hesaplanan faiz esas alınmaktadır.
⦁    Cezalar İçin:
⦁    Eğer sözkonusu ceza bir vergi aslına bağlı olarak doğmuş ise ( örneğin vergi ziyaı cezası ya da kaçakçılık cezası) doğmuş ise cezanın anapara tutarında herhangi bir indirim yapılmamakta ancak tıpkı vergi aslında olduğu gibi işlemiş bulunan gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanan faiz alınacaktır.
⦁    Söz konusu ceza bir vergi aslına bağlı olmayıp usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasından oluşmakta ise bu cezaların %50'si kaldırılmaktadır. Fakat cezaya ilişkin yapılan tespitin 30/4/2014 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Diğer yandan bu tür cezalara işlemiş olan gecikme zamları kaldırılmakta yerine %50 cezaya Yİ-ÜFE aylık artış oranları uygulanmaktadır.

⦁    Söz konusu borç sadece gecikme faizi veya gecikme faizi gibi feri amme alacağından oluşuyorsa:

Vadesinde ödenmemiş bulunan gecikme faizi veya gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık artış oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödemeye konu edilecektir.

⦁    BAŞVURU:
Bu kanundan yararlanmak için yapılandırmaya ilişkin başvurunun ilgili vergi dairesine yazılı olarak yapılması gerekmektedir.  Söz konusu başvurunun süresi 1 Aralık 2014 tarihinde son bulmaktadır.

⦁    ÖDEME:
Yapılandırması talep edilen borçlar peşin  ödenebileceği gibi taksitlendirmeye de konu edilebilecektir. Taksitle ödenmesi halinde minumum 6, maksimum 18 taksit olup seçilen taksitler 2 ayda bir ödenebilecektir. Taksit sayısına göre değişen ve aşağıda gösterilen oranlarda faiz alınacaktır:

1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
D-TAKSİTLERİN İHLALİ:

Herbir vergi türü için bir takvim  yılı içinde en fazla 2 taksitin ödenmemesi yapılandırmayı ihlal etmeyecektir. Fakat 2014 yılı için bu ödememe sayısı 1 ile sınırlıdır. Ancak 2'den fazla taksidin ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacağından borç başlangıçtaki tutarına dönecektir.

⦁    DAVADAN VAZGEÇME ZORUNLULUĞU:

Kesinleşmiş alacaklar ödeme emriyle takip edilmekte ve ödeme emrine karşı mükellefin dava hakkı bulunmaktadır. Eğerki ödeme emrinin dava edilmesi sözkonusu ise  yasadan yararlanmak için dava açılmaması, açılmış olan davalardan ise vazgeçilmesi gerekmektedir.

6552 Sayılı  Yasaya ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.