Vergi Sirküleri 2014/36 :Türkiye'de Mukim Olup, İşviçre'den Temettü Ve/Veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek Ve Tüzel Kişiler İçin Duyuru

Vergi Sirküleri 2014/36 :Türkiye'de Mukim Olup, İşviçre'den Temettü Ve/Veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek Ve Tüzel Kişiler İçin Duyuru


Vergi Sirküleri 2014/36 :Türkiye'de Mukim Olup, İşviçre'den Temettü Ve/Veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek Ve Tüzel Kişiler İçin Duyuru

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.08.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/36

 

TÜRKİYE'DE MUKİM OLUP, İŞVİÇRE'DEN TEMETTÜ VE/VEYA FAİZ GELİRİ ELDE EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN DUYURU

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13.08.2014 Tarihinde yayımlanan duyuruda; Türkiye'de mukim olan gerçek ve tüzel kişilerin İsviçre'den elde ettikleri temettü ve/veya faiz gelirlerine İsviçre ile yapılan Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için GİB Başkanlığınca düzenlenen mukimlik belgesinin yanı sıra, aşağıda web adresleri verilen ve birer örnekleri GİB duyurusu ekinde  yer alan formların sarı renkle işaretlenen bölümlerinin de doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesinin gerekmekte olduğu belirtilmiştir.

 

12.01.2012 Tarih ve 28171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anlaşmaya göre temettü gelirlerinin vergilendirilmesi anlaşmanın 10. Maddesi hükmüne göre, Devletlerden birinde mukim bir şirket tarafından, diğer Devletin mukimine ödenen temettüler, kural olarak diğer Devlette yani temettü gelirini elde edenin mukim olduğu ülkede vergilendirilecektir.

 

Anlaşmaya göre temettü gelirleri, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu yani temettülerin doğduğu Devlette de vergilendirilebilecektir. Temettü ödeyen şirketin mukimi olduğu ülkedeki vergilendirme esasları her iki ülke yönünden ayrı ayrı düzenlenmiştir.

 

İsviçre yönünden; temettünün gerçek lehdarı temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan en az % 20'sini elinde tutan bir şirket ise (ortaklık hariç) Anlaşmada yazılı şartların sağlanması halinde gayrisafi temettü tutarının % 5'ini aşmayacaktır. Anlaşma'ya göre tüm diğer durumlarda söz konusu vergi yerel mevzuattaki oran olan % 15'i aşmayacaktır.

 

Anlaşma hükümlerinin uygulanmadığı durumlarda İsviçre mevzuatına göre %35'e varan oranlarda stopaj uygulanacaktır.

 

Bir akit Devlette doğan ve diğer akit Devletin bir mukimine ödenen faiz ise kural olarak bu diğer Devlette vergilendirilecektir. Dolayısıyla ilke olarak faiz gelirlerini vergilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Akit Devlete aittir.

 

Anlaşmaya göre, faizin gerçek lehdarının diğer Akit Devletin bir mukimi olması halinde, faizin doğduğu Akit Devletin de sınırlı vergilendirme hakkı bulunmakta olup, bu vergileme farklı durumlara göre % 5 veya % 10 olacaktır.

 

Anlaşma'da, faiz ödemesinin yapıldığı akit devlet mukiminin faizin gerçek lehdarı olması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

 

Anlaşma hükümlerinin uygulanmadığı durumlarda ise İsviçre mevzuatına göre faiz ödemelerinden  %35'e varan oranlarda stopaj uygulanacaktır.

 

Buna göre yukarıda belirtilen anlaşma hükümlerinden yararlanmak için doldurulması gereken formlar ve adresleri şöyledir:

 

Faiz veya temettü gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Form60):

 

http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00626/index.html?lang=en

 

Anlaşmanın "Temettüler"e ilişkin 10/2/a/(i) maddesi uyarınca İsviçre kaynaklı temettü geliri elde edenler için doldurulması gereken form (Form823B):

 

http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00625/index.html?lang=en 

 

Türkiye mukimi gerçek ve tüzel kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, bahse konu yukarıdaki  formları İsviçre yetkili makamlarına göndermeleri durumunda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Aksi halde, temettü ve/veya faiz gelirleri için Anlaşma hükümleri uygulanamayacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.