Vergi Sirküleri 2014/27 : ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinin 38.11 Tarife Pozisyon Numarasında Yer Alan Mallar İçin Tevkifat Uygulaması Getirilmiştir.

Vergi Sirküleri 2014/27 : ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinin 38.11 Tarife Pozisyon Numarasında Yer Alan Mallar İçin Tevkifat Uygulaması Getirilmiştir.


Vergi Sirküleri 2014/27 : ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinin 38.11 Tarife Pozisyon Numarasında Yer Alan Mallar İçin Tevkifat Uygulaması Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.04.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/27

ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN  (B) CETVELİNİN 38.11 TARİFE POZİSYON NUMARASINDA YER ALAN MALLAR  İÇİN TEVKİFAT UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

(34 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genele Tebliği 19 Nisan 2014 Tarih ve 28977 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.)

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun  Maliye Bakanlığı'na verdiği yetki uyarınca, Bakanlık vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir (ÖTVK Madde 4/2). Bakanlık Bu yetkisine istinaden Tebliğ düzenlemesi ile bazı mallar için tevkifat uygulaması getirmiştir. Bu bağlamda yayımlanan ilgili Tebliğde düzenlenen hususlar şöyledir:

1. TEVKİFAT UYGULAMASINA TABİ MALLAR VE TEVKİFATIN NİTELİĞİ

Bu tebliğ düzenlemesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların (müstahzar katkılar), ÖTV mükellefleri (4/12/2013 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan rafinericiler hariç) tarafından teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenecektir.

Bu tebliğ ile düzenlenen ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

Tevkifat uygulaması yukarıda belirtilen tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan mallarla sınırlı olup, bunun dışında kalan ÖTV'ye tabi malların teslimlerinde imalatçılar tarafından tevkifat uygulaması kapsamında işlem yapılmayacaktır.

2. TEVKİFAT UYGULAMASINDA VERGİNİN BEYANI

2.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

Satıcı ÖTV mükelleflerinin tevkifata tabi mal teslimleri, söz konusu teslimlerin yapıldığı vergilendirme döneminde (1) numaralı ÖTV beyannamesinin "Tecil ve Tevkifat" bölümünün "Tevkifat" kısmındaki bilgiler doldurulmak suretiyle beyan edilecektir. Ayrıca, bu ÖTV beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "Tevkifata Tabi Mal Teslimleri" kısmı da doldurulacaktır.

Tevkifat uygulaması kapsamında teslim edilen malların ÖTV mükellefleri tarafından ithal edilmiş olması halinde, bu malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri, bu teslimlerle ilgili tevkif edilen ÖTV'nin beyan edilerek ödendiğine dair alıcı imalatçının bağlı olduğu vergi dairesinden teyit alınması üzerine 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (16.3.5.2./d) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

2.2. Alıcı İmalatçılar (Vergi Sorumluları) Tarafından Tevkifata Tabi Tutulan ÖTV'nin Beyanı ve Ödenmesi

Bu Tebliğ kapsamında teslim alınan mallar üzerinden hesaplanan ÖTV'nin tamamı, vergi sorumluları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Tevkifata tabi tutulan ÖTV tutarı,  vergi sorumlularınca teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin olarak KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine elektronik ortamda verilecek (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.

Vergi sorumlularının Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki diğer mal teslimleri nedeniyle ÖTV mükellefiyetinin bulunması veya bulunmaması bu uygulama uyarınca (6) numaralı ÖTV beyannamesinin verilmesine engel değildir.

Alıcı imalatçılar tarafından verilmesi gereken (6) numaralı ÖTV beyannamesi sadece tevkifata tabi alımların olduğu vergilendirme döneminde verilecektir.

Tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerde ÖTV'nin beyan dönemi Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre tespit edilecektir.

Söz konusu uygulama kapsamındaki teslimlere ait fatura veya benzeri belgeler, izleyen ÖTV vergilendirme dönemi içinde düzenlenmiş olsa dahi sorumlu sıfatıyla beyan, teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminin beyan süresi içerisinde yapılacaktır.

Ayrıca tevkifat, bu Tebliğ kapsamındaki malları satın alan ve adına fatura veya benzeri belge düzenlenen vergi sorumluları tarafından yapılarak, tevkif edilen bu vergi yukarıda yapılan belirlemeler çerçevesinde (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.

Vergi sorumlularınca yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi Dairesi Başkanlığı-Defterdarlık/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

3. TEVKİFATA TABİ TUTULAN ÖTV'NİN İNDİRİMİ

Tevkifata tabi tutulan ÖTV'nin beyanına ilişkin (6) numaralı ÖTV beyannamesinde, beyan edilen ÖTV'den herhangi bir suretteindirim yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak tevkifat uygulaması kapsamında satın alınan malların Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alanbaşka bir malın imalinde kullanılmış olması halinde, vergi sorumlularınca beyan edilip ödenen ÖTV tutarının, bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, yalnızca üretilen malın tesliminin yapıldığı vergilendirme döneminde, bu teslimlere ilişkin beyanı da içeren (1) numaralı ÖTV beyannamesinde indirimi mümkündür.

Bu şekilde indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarı, tevkifat uygulaması kapsamında satın alınan malların girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen malın teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarını geçemeyecektir.

İndirim konusu yapılamayan tutar ise tevkifatı yapan alıcı imalatçılar açısından ilgili mevzuat çerçevesinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

Tevkifata tabi tutulan ancak beyan edilmeyen veya beyan edilmesine rağmen ödenmeyen ÖTV indirim konusu yapılamayacaktır.

Ayrıca tevkifat uygulaması kapsamında olmayan mallar için alıcı imalatçılar tarafından tevkifat uygulanmak suretiyle beyan edilerek ödenen ÖTV'nin de indirim konusu yapılmayacağı tabiidir.

Diğer yandan ilgili Tebliğ düzenlemesinde;

Tevkifat uygulamasında belge düzeni, yapılacak düzeltme işlemlerine ve diğer hususlara ilişkin açıklamalar örnekler verilerek yapılmıştır.

 

34 Seri Nolu Özel Tüketim Kanunu Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.