Vergi Sirküleri 2014/26 : Gib Trafından 20 ve 21 Seri Nolu ÖTV Sirküleri Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/26 : Gib Trafından 20 ve 21 Seri Nolu ÖTV Sirküleri Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2014/26 : Gib Trafından 20 ve 21 Seri Nolu ÖTV Sirküleri Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/26

GİB TARAFINDAN 20 ve 21 SERİ NOLU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Gelir İdaresi Başkanlığınca, ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçe'ye ilişkin 11 Nisan 2014 tarih ve 20 Seri Nolu ÖTV Sirküleri ve 2012/3792 Sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tablo'ya ilişkin 11 Nisan 2014 tarih ve 21 Seri Nolu ÖTV Sirküleri yayımlanmıştır)

1- ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Açıklamalar (20 Seri Nolu ÖTV Sirküleri):

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için gümrükte alınacak teminata ilişkin olarak 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ilgili bölümünde değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda, (I) sayılı listedeki mallar için teminatın alınması, gönderilmesi ve çözümüne yönelik işlemlere ilişkin kullanılan (EK:11) ve (EK:12) Bilgi Formları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmıştır.

Ayrıca sözü edilen Tebliğdeki düzenlemeler uyarınca bahse konu teminatın çözümü işlemleri, (A) cetvelindeki mallar için mükellefin talebi üzerine ilgili Tebliğ ekinde (EK:12) olarak yer alan "Bilgi Formu"nun ilgili vergi dairesince elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilmesi üzerine, (B) cetvelindeki mallar için ise ilgili vergi dairelerince GİB sistemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir.

Buna göre, teminat çözümü talebinde bulunacak mükelleflerin, (A) ve (B) cetvelindeki mallar için ayrı ayrı düzenlenmiş bir örneği GİB tarafından yayımlanan 20 Seri Nolu ÖTV Sirkülerinin ekinde yer alan dilekçeyi vermeleri uygun görülmüştür. Bu dilekçenin bir örneğine "http://www.gib.gov.tr/" internet adresinden ulaşılması mümkün olup dilekçe formatında gerekli görülmesi halinde GİB tarafından değişiklik yapılabilecektir.

Bununla birlikte söz konusu dilekçenin ilgili vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar kağıt ortamında düzenlenerek verilmesi, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak suretiyle "www.gib.gov.tr" internet adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

2- 2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya ilişkin Açıklamalar (21 Seri Nolu ÖTV Sirküleri):

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcı imalatçılara iade yöntemi ile uygulanması, 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile uygun görülmüş ve  ÖTV iade taleplerinin imalatçılar tarafından internet vergi dairesi üzerinden ilgili vergi dairesine verilecek dilekçeler ile elektronik ortamda yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu bu dilekçelerin ekine eklenmesi gereken ve ilgili Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tablolar için gerekli görülmesi halinde internet vergi dairesi üzerinden gönderilme zorunluluğu getirilebileceği belirtilmiştir.

Bakanlık bu insiyatifini kullanmış ve bir örneği ekte yer alan "2012/3792 sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri Tablosu"nun da ÖTV iade talep dilekçelerinin ekine ilgili Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolarla birlikte eklenmesi uygun görülmüştür. Bu tablonun bir örneğine "http://www.gib.gov.tr/" internet adresinden ulaşılması mümkün olup tablo formatında gerekli görülmesi halinde GİB tarafından değişiklik yapılabilecektir.

Bununla birlikte söz konusu tablonun ilgili vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar kağıt ortamında düzenlenerek verilmesi, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak suretiyle "www.gib.gov.tr" internet adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Bu zorunluluğa uymayanların iade talepleri karşılanmayacaktır.

20 Seri Nolu ÖTV Sirküleri'ne ulaşmak için tıklayınız.

21 Seri Nolu ÖTV Sirküleri'ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.