Vergi Sirküleri 2014/18 : 6525 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmışıtır

Vergi Sirküleri 2014/18 : 6525 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmışıtır


Vergi Sirküleri 2014/18 : 6525 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmışıtır

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/18

 

6525 SAYILI KANUN İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR


(27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete' de 6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır)

 

Söz konusu Torba Kanun ile bazı vergi kanunlarında da değişiklikler yapılmış olup ilgili değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

 

1.Yapılan değişiklikle gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimlerin  sayıldığı GVK'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine yer alan "Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının" ibaresi eklenerek, bunların inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının indirim konusu yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

Ayrıca aynı konu için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine de "ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının" ibaresi eklenerek bunların inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

2.Söz konusu 6525 Sayılı  torba kanunda yapılan düzenleme ile  3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a "Olimpik sporculara yardım" başlıklı geçici madde eklenmiştir.  Böylece 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla 4000 sporcu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sporculara verilecek olan asgari ücretin net tutarını geçmeyen harçlık ödemeleri ise damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaması sağlanmıştır.

 

3.Torba konunda yapılan diğer bir düzenleme ile  5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a Geçici 7 nci madde eklenmiş ve böylece il afet ve acil durum müdürlüklerine ve hazineye yapılan devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmuştur.

 

İlgili düzenlemelerin yapıldığı 6525 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.