Vergi Sirküleri 2014/17 : Yeni Torba Kanunda Yer Alan Vergi Düzenlemeleri Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/17 : Yeni Torba Kanunda Yer Alan Vergi Düzenlemeleri Resmi Gazetede Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2014/17 : Yeni Torba Kanunda Yer Alan Vergi Düzenlemeleri Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.02.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/17

 

YENİ TORBA KANUNDA YER ALAN VERGİ DÜZENLEMELERİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

 

 (19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete' de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır)

 

Söz konusu Kanunda yer alan ve doğrudan ya da dolaylı olarak vergi uygulamalarını ilgilendiren düzenlemelerin özeti aşağıdaki gibidir:

 

1. Ar-Ge  Faaliyetleri Sonucunda Oluşan  Haklar Hakkında Kurumlar Vergisi İstisnası:

Yeni düzenleme ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/A maddesine bent eklenerek, Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

Kiralanmasından doğan kazancın,

- Devir veya satışından doğan kazancın,

- Seri üretime tabi tutularak pazarlanmasından doğan kazancın,

- Üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

yüzde 50'sinin kurumlar vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır.

Yeni düzenlemeye göre;

- İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanılacak ve patent veya faydalı modele yönelik koruma süresi boyunca öngörülen istisnadan yararlanılacak,

- Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı, düzenleme çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 50'sini, yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 100'ünü aşamayacak,

- İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergileri etkilemeyecek,

- Düzenleme gelir vergisi mükellefleri için de uygulanacak,

- Düzenleme kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi yüzde 50 oranında indirimli uygulanacak,

- Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanabilecek,

- Düzenleme kapsamında istisna uygulamasından yararlananlar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamayacaklardır.

Söz konusu bu düzenleme, 01.01.2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

2. Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri Veya Satışında Katma Değer Vergisi İstisnası:

Söz  konusu düzenleme ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin dördüncü fıkrasına bent eklenerek; Ar-Ge, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışının katma değer vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır.

Bu düzenlemeye göre, söz konusu istisna teslim nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilecektir.

Yasal değişiklik, 01.01.2015 tarihinden itibaren yapılacak teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere değişikliğin yayımı tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

 

3. Ar-Ge Merkezi Kurulmasında Aranan Asgari Ar-Ge Personeli Çalıştırma Zorunluluğu:

Yeni düzenleme ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni fıkra eklenmiş olup buna göre; Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gereken 50 tam zamanlı Ar-Ge personel sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

 

4. Engellilerin Kullanımına Özgü Bazı Araçlarda Özel Tüketim Vergisi İstisnası:

Yeni düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7'nci maddesi değiştirilerek, araçları bizzat kullanamayacak derecede engelli olan ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmak durumunda olan engelliler ile yüzde 90'ın üzerinde engellilik derecesi olan ve seyahat etmek için araçlarına tekerlekli sandalye tertibatı kurdurulmuş olan kişilere ait madde kapsamındaki araçların, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden istisna tutulacaktır.

Diğer taraftan düzenlemede, istisna kapsamına alınan araçlar tanımlanmış olup, motor silindir hacmi 2.800 cm3'u aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dahil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları kapsam dışında tutulmuştur.

 

5. Karayolları Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyollar ve Tesislerin Devrinde Vergi İstisnaları:

Yeni düzenlemede ile;

- Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan tesis ve varlıkların işletme haklarının, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kurulacak anonim şirkete devredilmesi,

- Bu çerçevede işletme hakkının şirkete devrine ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmenin damga vergisinden, yapılacak intikal işlemlerinin de veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmuştur.

Düzenleme ile işletme haklarının verilmesine ilişkin sözleşmeler gereğince Genel Müdürlük tarafından işletme hakkının ilgili şirkete devri Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 12'nci maddesi hükmünün uygulanması açısından 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası kapsamında yapılmış kabul edilecektir.

 

6. Ön Ödemeli Hat Kullanımında Özel İletişim Vergisi:

Kanunun yürürlüğe girmesiyle, Gider Vergileri Kanunun 39'uncu maddesinde değişiklik yapılarak, ön ödemeli hat kullanan GSM abonelerinin mobil internet kullanımları sırasında uygulanan yüzde 25 oranındaki özel iletişim vergisinin, faturalı hat kullanan abonelere uygulanan yüzde 5 oranındaki özel iletişim vergisine paralel hale getirilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

Bu düzenleme, kanunun resmi gazete yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

 

7. Engelli İstihdamında Yeni Vergisel Avantaj; "Korumalı İş Yeri İndirimi":

Kanunun yürürlüğe girmesiyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinde değişiklik yapılarak korumalı iş yeri indirimiyle ilgili aşağıdaki gibi düzenlemeler yapılmıştır;

- Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı iş yerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100'ünün beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirimi (korumalı işyeri indirimi)

-Söz konusu bu indirimin, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanması ve yıllık olarak indirilecek tutarın, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150'sini aşamayacağı hükmolunmuştur.

 

8. Bandrollü Ürün İzleme Sistemi:

Kanunun yürürlüğe girmesiyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257'nci maddesinde değişiklik yapılarak, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi getirilmiş, bu sistemin işletilmesi ve sistem içindeki mükelleflerin vergi borcunun daha etkin takibi için Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

 

9. Tahkim Davalarında Karar Harcı:

Söz konusu yasal düzenleme ile Harçlar Kanununda değişiklik yapılarak, nispi olarak hesaplanan karar harcının, tahkim davalarında yüzde elli oranında alınması hükmolunmuştur.

 

İlgili yasal düzenlemeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.