Vergi Sirküleri 2016/93 : 295 No’lu Gvk Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 2016/93 : 295 No’lu Gvk Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 23.12.2016

SİRKÜLER NO               : 2016/93

295 NO’LU GVK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(295 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 23.12.2016 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile 6728 sayılı ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

  1. Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşletmesinden Elde Edilen Kazançlardaki  İstisnaya İlişkin:

Bilindiği üzere 6745 sayılı kanun ile GVK’nın 20’nci maddesinde değişiklik yapılarak 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar beş vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisinden istisna olacaktır.  

  1. İstisnanın Kapsamı:  İstisna, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanabilecektir. 1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan söz konusu işletmeleri  1/1/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında olacaktır.

  2. İstisnadan Yararlanma Koşulları ve Süresi:  İstisnadan yararlanabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izninin olması ve 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçilmesi gerekmektedir. Söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İstisna, faaliyete geçilen dönemden itibaren 5 vergilendirme döneminde uygulanacaktır. Örneğin; Kurum açma izin belgesini Eylül 2017 tarihinde alan Bayan (A) kreş işletmesi faaliyetine Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. Kurum açma izin belgesi 2017 yılında alınmış olsa dahi, istisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı 2018 yılından itibaren başlayacak ve beş vergilendirme dönemi için (2018 ila 2022) uygulanacaktır.

  1. Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların Doğrudan İndirim Konusu Yapılmasına İlişkin:

6728 sayılı Kanunun ile GVK’nun 40’ıncı maddesinde ve 6745 sayılı Kanunun ile de GVK’nun  74’üncü maddesinde yapılan değişikliklerle; işletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilecektir.  Tebliğin bu bölümü 9/8/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca gayrimenkul sermaye iradının beyanında gerçek gider usulünü seçen mükellef için de bu tür giderlerin gayrimenkullerin maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi imkanı getirilmiştir. Tebliğin bu kısmı ise 7/9/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

  1. Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Olan Kurumlarca GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlerde Tevkifat Uygulamasına İlişkin:

Bilindiği üzere, 7/9/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanun ile GVK’nun  Geçici 67’inci maddesinde yapılan değişiklik ile KVK’nun Muafiyetler başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların, aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmaması sağlanmıştır. Bu kazanç ve iratlar şunlardır:

  • Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler,

  • GVK’nun  75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları.

 Tebliğ ile  yapılan bu  açıklamalar 7/9/2016 tarihinden itibaren elde edilecek yukarıda belirtilen gelir ve iratlar  için geçerli olacaktır.  Bu tarihten önce elde edilen gelir ve iratlar üzerinden bankalar ve aracı kurumlarca tevkifat yapılması gerekmektedir.

295 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.