Vergi Sirküleri 2016/85 : 6761 Sayılı Yasa İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/85 : 6761 Sayılı Yasa İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

  VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 24.11.2016

SİRKÜLER NO : 2016/85
 

6761 SAYILI YASA İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(6761 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 24/11/2016 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Yayımlanan 6761 Sayılı Kanun ile aşağıdaki vergi kanunlarında da değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikler özet olarak şöyledir:  

1. Emlak Vergisi Kanunu: Kanunun Arazi Vergisindeki geçici muafiyetlere ilişkin  15. Maddesi’nin d bendine yapılan ilave ile serbest bölge ilan edilen arazilerin de geçici arazi vergisi muafiyetinden yararlanması sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile kanun 15.  Madde aşağıdaki gibi olmuştur:

“d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar)(6761 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 24.11.2016), Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar).”

2. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu:  Bilindiği üzere KDV kanunu’nun “Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar”a ilişkin 17. Maddesinin 4 numaralı fıkrasının (ı)bendi ile serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV’den istisnadır. Yapılan düzenleme ile istisna kapsamı genişletilerek  “serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri”nin de  istisnaya dahil edilmesi sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile kanun 17/4-(ı) maddesi  aşağıdaki gibi olmuştur:“ı) (5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 1.8.2004) Serbest bölgelerde verilen hizmetler (6761 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 24.11.2016)ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri”

3. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu:  ÖTV kanunun 12/2-c  maddesi değiştirilerek  binek otomobillerin ÖTV tutar ve oranlarının belirlenmesine ilişkin yeni kriterlerin de dikkate alınabilmesine yönelik  Bakanlar Kuruluna  verilen yetki genişletilmiştir.  Bu düzenlemeye göre Bakanlar kurulu binek otomobiller için  ÖTV matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturabilecek, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleyebilecektir.

Yapılan düzenleme ile 12/2-c maddesi aşağıdaki şekilde olmuştur:

“(6761 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 24.11.2016)c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya”

4. 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu: 6736 sayılı kanuna geçici madde eklenerek,  31 Ekim 2016 tarihine kadar kendilerine ihbarname tebliğ edilen mükelleflere 30 Kasım 2016 tarihine kadar 6736 sayılı kanunun 4. Maddesi kapsamında başvuru yapma imkânı getirilmiştir. Ancak bu kapsamda yapılandırılan alacaklar için ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016’dır.

Ayrıca, 6736 sayılı Kanunun 4. Maddesi kapsamında kendisine ihbarname tebliğ edilen mükellefler 30 gün içinde müracaat edip ilk taksiti de müracaat süresi içinde ödemeleri gerekmekteydi. Başvurusunu yapıp ödeme süresini kaçırmış olan mükellefler için de yayımlanan geçici madde ile aftan yararlanma imkanı getirilmiştir. Buna göreödeme süresini kaçırdığı için af kanununu ihlal etmiş sayılmayacaklar ancak af kapsamındakiilk taksit ödemelerini 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapacaklardır.

6736 sayılı kanuna eklenen geçici 1. Madde aşağıdaki gibidir:

“(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilir ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede tebliğ edilen ihbarnameler üzerine Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre süresinde başvuruda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu olan tutarları birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemelere Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan geç ödeme zammı uygulanmaz. Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yararlanılması durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmünden yararlanılmaz.”

6761 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.