Vergi Sirkuleri 2016/78 - Düzelteme : 6728 Sayılı Kanun İle Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Katma Değer Vergisi’ne İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Vergi Sirkuleri 2016/78 - Düzelteme : 6728 Sayılı Kanun İle Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Katma Değer Vergisi’ne İlişkin Yapılan Düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 14.10.2016

SİRKÜLER NO : 2016/78 - Düzeltme

 

6728 SAYILI KANUN İLE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ’NE İLİŞKİN  YAPILAN DÜZENLEMELER 

(6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9/8/2016 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Hatırlanacağı üzere 6728 sayılı  Kanun ile birçok vergi kanununda değişiklik yapılmış olup Katma Değer Vergisi Kanunu’na  (KDVK) ilişkin yapılan değişikler 2016/51 No’lu Sirkülerimiz  ile duyurulmuştur.  Söz konusu Sirkülerimizin 4. Maddesine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği üzere 6728 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nu 17’nci maddesinin “y” bendi tamamen değiştirilerek aşağıdaki gibi olmuştur:

 “y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında;  finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazınkiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.

İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilenher türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.”

Yukarıda yer verilen “y” bendine ilişkin düzenlemenin ilk fıkrası 2/8/2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere 6728 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiştir.

Diğer bir değişle, 2/8/2013 tarihinden itibarenkatılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları da söz konusu istisnadan yararlanabileceği gibiher türlü taşınır ve taşınmaz da ,sat-kirala-geri al işlemlerine yönelik katma değer vergisi istisnasına konu olabilecektir.

Ancak, “y” bendinin ikinci fıkrasında yer alan ve istisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, devrin yapıldığı hesap döneminde gider olarak dikkate alınabilmesine olanak veren düzenleme 9/8/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6728 Sayılı Yasa’ya  ulaşmak için tıklayınız  .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş