Vergi Sirkuleri 2016/74 : Birçok Konuda Açıklama İçeren 7 No’lu Kdv Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2016/74 : Birçok Konuda Açıklama İçeren 7 No’lu Kdv Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 05.10.2016

SİRKÜLER NO : 2016/74

 

BİRÇOK KONUDA AÇIKLAMA İÇEREN 7 NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No’lu Tebliğ,  04/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere 6728 sayılı kanun ile KDV Kanununda bir dizi değişiklikler yapılmış olup bu  değişikliklere ilişkin duyurumuz 2016/51 no’lu Sirkülerimiz   ile duyurulmuştur. Yayımlan 7 seri no’lu Tebliğ ile KDV kanunda  yapılan bu  değişiklere ve Genel Uygulama tebliğinde yapılan diğer değişikliklere ilişkin olarak açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

DİİB Sahibi Mükellef Tarafından Bu Belge Kapsamında Üretilen Malların Teslimi:

Bilindiği üzere,  DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge kapsamında üretilen mallar, belge sahibi tarafındandoğrudan ihraç edilebilir ya da 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilebilir.

Tebliğ ile yapılan düzenleme ile  DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslimi mümkün olmayacağı belirtilmiştir. Buna rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılmayacağı ifade edilmiştir.

Gübre ve Yem Teslimleri İstisnası:

Bilindiği üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin teslim ve ithali KDV’den istisnadır.  Tarımsal amaç dışında kullanmak üzere satın alanlara yapılan gübre teslimleri istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği açıktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin üreticisi ya da ithalatçısı olmayıp satışını yapanlar, sattıkları gübreye ilişkin tescil belgesinin bir örneğini üreticilerden ya da ithalatçılardan temin ederler.İthalatçıların istisna kapsamında ithalat yapabilmeleri için gübreye ilişkin tescil belgesini gümrük idaresine ibraz etmeleri gerekecektir.

Tebliğde ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen içeriğinde bulunan hammaddelerin  gübrelere üreticilerine teslimine ilişkin istisna uygulaması da açıklanmıştır. Tebliğ aynı zamanda yem teslimlerine ilişkin istisna uygulaması ile “Tam İstisna” kapsamında bu istisnalara ilişkin beyan, KDV iadesineilişkin açıklamaları içermektedir.

Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna:

Bilindiği üzere KDV Kanunun 6745 sayılı Kanunla değişik geçici 30 uncu maddesinde, “31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur.” Hükmü getirilmiştir. Düzenlemede, Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulam Tebliğin (II/E-4.3.) bölümünde yer alan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari 500 Milyon TL Tutarında Sabit Yatırım Öngörülen Stratejik Yatırımlar” ibaresi “Yatırım Teşvik Belgesinde Asgari Belirlenen Tutarda Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlar” şeklinde (II/E-4.4.) bölümünde yer alan “Yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş olması halinde, yatırımın stratejik yatırım kapsamında olduğunu tevsik eden belgenin onaylı örneği” ibaresi “Yatırımın asgari sabit yatırım tutarını sağladığını tevsik eden belgenin onaylı örneği” şeklinde değiştirilmiştir.

Tahvil faizlerine İlişkin İstisna Uygulaması:

Hatırlanacağı üzere, 6728 sayılı Kanun ile KDV Kanunun (17/4-g) maddesinde yapılan düzenleme ile, elde edilen faiz geliri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetinin istisna kapsamında olduğu hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre, tahvil ihracında tahvil teslimi ile birlikte tahvili satın alanlar tarafından verilen finansman hizmetinin karşılığı olan faiz/kupon ödemeleri de istisna kapsamındadır.

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerine İlişkin Uygulama:

6728 Sayılı kanunla kanun ile yapılan düzenleme ile sat-kirala-geri al işlemleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kira sertifikası ihracına konu olan taşınmaz, iştirak hisselerinin kiracı ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında,  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinde yer alan ve istisna için belirlenen 2 yıllık sürenin hesabında; bu varlıkların, varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulundurduğu sürelerin de  dikkate alınması sağlanmıştır. Tebliğde bu uygula örnek ile açıklanmıştır.

Yine 6728 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri KDV’den istisna edilmişti.  Bu düzenleme ilişkin olarak istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak varlık ve hakların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla devrinde, kaynak kuruluşlarca istisnaya konu varlık ve hakların iktisabında yüklenilen KDV’nin indiriminde; devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım için herhangi bir düzeltme yapılması gerekmez. Ancak, kaynak kuruluşlarca bu varlık ve hakların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirilemeyen kısım “İlave edilecek KDV” olarak beyan edilir ve devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (y) bendinde 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikletaşınırlar da istisna kapsamına dahil edilmiş olup, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 6361 sayılı Kanun kapsamında, taşınırların sahibinden satın alıp bizzat sahibine geri kiralaması işlemlerinde istisna, söz konusu değişik 9/8/2016 tarihinden  sonra yapılan sözleşmelerde uygulanacaktır.

Tebliğde ayrıca “Varlık ve Hakların Türkiye Varlık Fonu ve Alt Fonlara Devri ile Bu Varlık ve Hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Tarafından Yönetilmesi Suretiyle Yapılan Teslim ve Hizmetler” konusunda da açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına 6741 sayılı Kanun ile (i) bendi eklenerek, varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmişti.

Öte yandan, aynı maddeye göre, bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi hükmü uygulanmayavaktır. Buna göre, KDV mükellefiyeti olanlar bu istisna kapsamındaki işlemleri dolayısıylayüklendikleri KDV’yi indirim konusu yapabilecekler, ancak indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV’nin iadesini talep edemeyeceklerdir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlara İlişkin Yurtdışından Temin Edilen Hizmetler Dolayısıyla Sorumlu Sıfatıyla Ödenmiş KDV’lerin İndirim Hesaplarından Çıkarılmasına Gerek Yoktur:

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyeceği; 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesinde,kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması kabul edilmediğinden, bu giderler dolayısıyla ödenen KDV'nin de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin yurtdışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler ile ithalat işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’lerin indirim hesaplarından çıkarılması mükerrer vergilendirmeye ve dolayısıyla yersiz ödenen vergilerin iadesine sebebiyet vermekte olduğundan KDV Kanunu’nun (30/d) maddesine parantez içi hüküm eklenmiştir. Söz konusu hüküm gereğince, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin yurtdışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler ile ithalat işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’lerin indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel Esaslara İlişkin Olarak Yapılan İşlemlerin Gerçekliğinin İspatına İlişkin Örnek Eklenmiştir: 

Konuya ilişkin olarak, KDV GUT’in (IV/E-4.3.) bölümünün son paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, Tebliğin (IV/E-5.) bölümünün sonuna aşağıdaki örnek eklenmiştir:

“Uluslararası taşımacılık hizmeti dolayısıyla KDV iade talebinde bulunan bir mükellefin akaryakıt alımı yaptığı bir mükellef hakkında olumsuzluk bulunması halinde, iade talep eden mükellef işlemin gerçekliğini yukarıda belirtildiği şekilde ödeme belgesi ibraz ederek ispat edebilir.

Ancak, akaryakıt alımı yapıldığı iddia edilen mükellefin, iadeci mükellefin bağlı olduğu ilden farklı bir ilde bulunması ve/veya yapılan taşımacılık hizmetinin güzergâhı üzerinde bulunmaması gibi şüphe uyandıran bir durumunun bulunması halinde, vergi dairesince yapılan değerlendirme sonucunda ödeme belgesi işlemin gerçekliğinin tevsiki hususunda yeterli bulunmayarak yalnızca ödeme belgesine göre işlem tesis edilmeyecek ve mükelleften ilave açıklamalar istenebilecektir.”

Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tespiti Bulunan Mükelleflerin Adreslerine Yapılacak Yoklama:

Konuya ilişkin olarak, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (IV/E-3.3.) bölümünün son paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve yerine yeni açıklama getirilmiştir.Buna göre bu tür mükelleflere yapılacak yoklama ediplerinin kimlerden oluşacağı ve kaçar gün arayla yoklama işleminin yapılacağı ayrıntılı düzenlenmiştir.

6736 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu:

Bu kapsamda artırımda bulunan mükellefler, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır. Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No’lu Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız  .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.