Vergi Sirkuleri 2016/72 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Damga Vergisi Ve Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2016/72 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Damga Vergisi Ve Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.10.2016

SİRKÜLER NO : 2016/72

 

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ İLE TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİNDE VERGİSEL TEŞVİK UYGULAMALARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 

(5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 6 Seri No’lu  Genel Tebliği,  30/9/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere 28/2/2008  tarihli ve 5746 sayılı Kanun’unda  Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine ilişkin vergisel teşvikler getirilmiştir. Söz konusu bu kanunda 6676 sayılı kanun ile  değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca konuya ilişkin olarak 10/8/2016 tarihli Resmî Gazete'de “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” yayımlanmış bu yönetmeliğe ilişkin duyurumuz 2016/54 sayılı Sirkülerimiz ile yapılmıştı.

Bilindiği üzere, yukarıda açıklanan düzenlemeler ile Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak destek kapsamına dahil harcamaların tamamının Gelir ve Kurumlar Vergisinde indirim konusu yapılabilmesi imkanı getirilmişti.  YayımlanTebliğ ile 1/3/2016 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,  vergi indirimi ve Teknogirişim sermaye desteği uygulamasına ilişkin olarak açıklamalar yapılmış olup yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Kapsamı:

Bilindiği üzere, 5746 Kanun ve ilgili Yönetmelikte kapsam ve sınırları belirtilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin tanımlarına yer verilmiş ve bu kapsamdaki projelere ilişkin olarak yapılan ve belli özellikleri taşıyan harcamaların Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebileceği düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ uygulamasında;

a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

c) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü

ifade edecektir.

 2. Kapsama Dahil Olmayan Faaliyetler:

Söz konusu Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 ve 6. Maddelerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmeyen faaliyetler ile tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar belirtilmişti.

Dolayısıyla, kapsama girmeyen bu faaliyetlerle ilgili harcamaların Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilmesi mümkün olmayacaktır.

 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge faaliyeti, esas itibarıyla denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilmez. Ancak, tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak değerlendirilir.

Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamındadır. Ancak, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalarla, ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan harcamalar da Ar-Ge faaliyeti kapsamı dışındadır.

3. Ar-Ge ve Tasarım İndirimine Konu Edilebilecek Harcamalar:

Tebliğde Ar-Ge ve Tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  Bu harcamalar;

İlk madde ve Malzeme giderleri,

Amortismanlar,

Personel Giderleri,

ç)  Genel Giderler,

d)  Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler,

e)  Vergi, Resim ve Harçlardır.

 Tebliğde örneklerle bu harcamaların hangi şartlarda indirime konu edilebileceği açıklamıştır.

4. Ar-Ge ve Tasarım İndirimi Uygulama Esasları:

Bilindiği üzere, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 5746 sayılı Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamalarının tamamı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

10/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve tebliğde belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecektir.

Tebliğde ayrıca indirime konu harcamaların hangilerinin nasıl şartlarda uygulamadan yararlanacağı belirlenmiştir. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutarların sonraki dönemlere devri imkanı açıklanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile   “Ar-Ge ve Tasarım İndiriminin Uygulanmasında İzlenecek Yöntem” konusunda da  açıklama yapılmış olup “5746 sayılı kanun kapsamında alınan hibe desteklerin durumu”na da açıklık getirilmiştir.

4. Siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde indirim:

Yapılan düzenleme ile sipariş verenin gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması halinde, Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamının Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilebilmesine imkan getirilmiştir. Böylece, Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, bu kapsamda yapılan harcamalar dolayısıyla ortaya çıkan indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılabilecektir.

5. Teknogirişim Sermaye Desteğinden Faydalananlara Sağlanan

Sermaye Desteklerinde İndirim:

Bilindiği üzere, 5746 sayılı Kanun kapsamında teknogirişim sermayesi desteğinden faydalananlara, bu desteğe konu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmayan kısmı, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca beyan edilen gelirin ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamayacaktır. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılabilecektir.

İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.

Teknogirişim sermayesi desteğine konu projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin 2 yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için, indirim dolayısıyla sermaye desteğini sağlayan söz konusu mükellefler adına zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 6 Seri No’lu  Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.