Vergi Sirkuleri 2016/71 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Damga Vergisi Ve Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2016/71 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Damga Vergisi Ve Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.10.2016

SİRKÜLER NO : 2016/71

 

5746 SAYILI  AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNDE DAMGA VERGİSİ  VE HARÇ İSTİSNALARINA  İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 

(5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 5 Seri No’lu  Genel Tebliği,  30/9/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere 28/2/2008  tarihli ve 5746 sayılı Kanun’unda  Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak damga vergisi ve harç istisnaları getirilmiştir. Söz konusu bu kanunda 6676 sayılı kanun ile  değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca konuya ilişkin olarak 10/8/2016 tarihli Resmî Gazete'de “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” yayımlanmış bu yönetmeliğe ilişkin duyurumuz 2016/54 sayılı Sirkülerimiz  ile yapılmıştı.

Yayımlan Tebliğ ile 1/3/2016 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak damga vergisi ve harç  istisnaları uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Damga Vergisi İstisnası Uygulaması:

Bilindiği üzere, 5746 Kanun ve ilgili Yönetmelikte kapsam ve sınırları belirtilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacaktır. 

Bu istisnanın uygulanabilmesi için;

a) Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya 5746 sayılı Kanunda belirtilen vakıflardan,

b) Teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğünden,

c) Uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri içinTÜBİTAK’tan

alınan veya bunlar tarafından onaylanan; kâğıda konu işlemin 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olduğunu gösteren proje öneri bilgileri formu veya destek karar yazısı ya da proje sözleşmesi veya bu mahiyetteki belgenin işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmayacaktır.

Ayrıca, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtlarile 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, bu Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere eşya ithaline ilişkin işlemlere harç, bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

5746 sayılı Kanun kapsamında, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri projelerde sipariş alanlar yukarıda belirtilen istisnalardan yararlanacak olmakla birlikte,  sipariş verenler de bu kapsamda sadece sipariş alan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile sipariş verilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi istisnasından yararlanacaklardır.

2. İstisna Uygulamasının Başlangıcı:

Bilindiği üzere, 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası 1/4/2008 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 1/3/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin istisna uygulamasından, 5746 sayılı Kanun’a ilişkin olarak yayımlanan ve yukarıda bahsi geçen Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılacaktır.

 İlgili Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde;

a) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının düzenlendiği,

b) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje ortakları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında proje sözleşmesinin imzalandığı,

c) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin onaylandığı,

ç) Teknogirişim sermaye desteklerinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile yapılan proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,

d) Teknoloji merkezi işletmeleri ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde yürütülen, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri yeniden incelemeye tabi tutulmaksızın, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerine yönelik destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,

e) Türkiye’nin antlaşmalarla taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliği programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerini yürüten işletmelerde, TÜBİTAK’ın onay yazısının düzenlendiği,

tarihten itibaren düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi istisnasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Tebliğde ayrıca “İstisna Uygulamasının Sona Erdiği Haller”, “”Sorumluluk ve Diğer Hususlar” konularında da açıklamalar yapılmıştır.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 5 Seri No’lu  Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.