Vergi Sirküleri 2016/54 : Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri Desteklemesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/54 : Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri Desteklemesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/54 : Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri Desteklemesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır
VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.08.2016

SİRKÜLER NO : 2016/54

AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİ DESTEKLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

(Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 10/8/2016 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelik ile Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Belirlenen usul ve esaslar özet olarak aşağıdaki gibidir:

1.Kapsam: Yönetmelik, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esaslarını kapsar.

2.Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Yönetmelikte Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler açıklanmış olup bazıları şunlardır:

-Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
-Kalite kontrol,
-Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
-Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
-İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar.

3.Tasarım Sayılmayan Faaliyetler: Yönetmelikte tasarım sayılmayan faaliyetler açıklanmış olup bazıları şunlardır:
Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
Kalite kontrol,
Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

4.Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kapsamı: Yönetmelikte ayrıntılı olarak kapsam dahilinde değerlendirilen harcamalar açıklanmıştır. Bu harcamalar "ilk madde ve malzeme giderleri", "amortismanlar", "personel giderleri",  "genel giderler" dir.

5.Ar-Ge ve Tasarım İndiriminin Uygulama Esasları: Söz konusu esaslardan bazıları aşağıdaki gibidir:
-Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamalarının tamamı KVK'nun 10'uncu maddesine göre kurum kazancının ve GVK'nun 89'uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
-Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının % 50'si kadarı yukarıdaki esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabilir. Bu indirimden yararlanacak işletmelerin, Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterler doğrultusunda faaliyet raporu ve ekinde Bakanlıkça istenen belgeleri ibraz etmeleri esastır.
-Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir.
-Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlananlar, GVK'nun 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) ve (13) numaralı bentleri ile KVK'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentleri hükümleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2'nci maddesi hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.
Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamındaki harcamalar ayrıca, Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyleamortisman yoluyla itfa edilir.
-Tamamlanmış bir Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinidevralan işletme Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanamaz.
-Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur.

Yönetmelikte ayrıca,

Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulamasında izlenecek yöntem,
Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması,
Sigorta primi desteği uygulaması,
Damga vergisi istisnası uygulaması,
Gümrük vergisi istisnası, 
Uygulamaları ile diğer usul ve esaslar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

2016/9092 Sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.