Vergi Sirküleri 2016/51 : Torba Yasa İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Vergi Sirküleri 2016/51 : Torba Yasa İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler


Vergi Sirküleri 2016/51 : Torba Yasa İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.08.2016

SİRKÜLER NO : 2016/51

TORBA YASA İLE  KATMA DEĞER  VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

(6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9/8/2016 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Yayımlanan Torba yasa ile birçok vergi kanununda değişiklik yapılmış olup Katma Değer Vergisi Kanunu’na  (KDVK) ilişkin yapılan değişikler özet olarak aşağıda açıklanmıştır:

1 . Yapılan düzenleme ile, elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak kaydıyla, tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmeti,  katma değer vergisinden istisna olduğu hususu netleşmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nu 17’nci maddesinin “g” bendine eklenen hüküm ile söz konusu işlemin katma değer vergisinden istisna olduğu hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Düzenleme Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

2. Yapılan düzenleme ile sat-kirala-geri al işlemleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kira sertifikası ihracına konu olan taşınmaz, iştirak hisselerinin kiracı ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında,  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinde yer alan ve istisna için belirlenen 2 yıllık sürenin hesabında; bu varlıkların, varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulundurduğu süreler de dikkate alınacaktır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nu 17’nci maddesinin “r” bendine eklenen hüküm ile bahsi geçen kaynak kuruluş ya da kiracıların, söz konusu işlemlere konu varlıkları  üçüncü kişilere satması durumunda, katma değer vergisi istisnasından yararlanmanın şartı olan iki yıllık sürenin hesabında, bu varlıkların ilgili kurum ve kuruluşların aktifinde bulunduğu süreleri de dahil edilecektir. Düzenleme 02.08.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3. Her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nu 17’nci maddesinin “u” bendi tamamen değiştirilerek  istisnaya konu kıymetler genişletilmiş,   her türlü varlık ve haklar bahsi geçen istisna kapsamına alınmıştır.

İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketine devredilen varlıkların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap döneminde gider olarak dikkate alınacaktır.

Düzenleme ile devre konu varlıkların iktisabında yüklenilen ve devir tarihine kadar indirilen katma değer vergisinin düzeltilmesine gerek kalmamıştır. Devir tarihine kadar indirilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı vergilendirme döneminde, gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider unsuru olarak dikkate alınacaktır.

Düzenleme 02.08.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında;  finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri,  katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nu 17’nci maddesinin “y” bendi tamamen değiştirilerek, düzenleme ile katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları da söz konusu istisnadan yararlanabilecektir. Ayrıca her türlü taşınır ve taşınmaz,  sat-kirala-geri al işlemlerine yönelik katma değer vergisi istisnasına konu olacaktır.

İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap döneminde gider olarak dikkate alınacaktır

Düzenleme ile devre konu varlıkların iktisabında yüklenilen ve devir tarihine kadar indirilen katma değer vergisinin düzeltilmesine gerek kalmamıştır. Devir tarihine kadar indirilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı vergilendirme döneminde, gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider unsuru olarak dikkate alınacaktır.

Düzenleme 02.08.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının 5’inci bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin indirimi, mümkün hale gelmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “indirilemeyecek katma değer vergisi” başlıklı 30’uncu maddesinin “d” bendinin sonuna eklenen parantez içi hüküm ile;  kurumlar vergisi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınan ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin, ithalde ya da sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin indirimi mümkün hale gelmiştir.

Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun “gider kabul edilmeyen ödemeler”  başlıklı  41’inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin, ithalde ya da sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin de indirimi de mümkün hale gelmiştir.

Düzenleme Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

6728 Sayılı Yasa'ya  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.