Vergi Sirküleri 2016/48 : 10 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Tebliği ile yapılan düzenlemeler

Vergi Sirküleri 2016/48 : 10 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Tebliği ile yapılan düzenlemeler

Vergi Sirküleri 2016/48 : 10 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Tebliği ile yapılan düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 08.08.2016

SİRKÜLER NO                : 2016/48

10 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

(1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği' nde değişik yapan 10 Seri No'lu KVK Genel Tebliği 5/8/2016 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile özet olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

1.   Sermaye Amortismanı Uygulamasında Sermaye Avanslarının Durumuna Açıklık Getirilmiştir:

Bilindiği üzere KVK madde 10/ı bendi uyarınca şirketler; ilgili hesap dönemleri içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayeninnakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılacak yıl için açıklanan faiz oranını dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesapladıkları tutarın %50'sini Kurumlar vergisi matrahından indirebilmektedirler.

Yayımlanan 10 Seri No'lu Tebliğ ile Sermaye Avanslarının durumuna da açıklık getirilmiş olup aşağıdaki şartlar dahilinde sermaye avansları da bu indirim uygulamasından yararlanabilecektir. Buna göre;

i) Kapsam dahilinde yararlanılabilmesi için avansların, banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan "Diğer Sermaye Yedekleri" hesabında izlenmesi ve

ii) Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekmektedir.

2.   İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Yapılan Düzenlemeler:

Tebliğde, indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin olarak karşılaşılan ve bugüne kadar bir kısmı özelgeler ile açıklanan sorunlara  ilişkin örnekler verilerek düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir:

-       İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar konu edilemeyecektir. Dolayısıyla yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında arazi, arsa, royalti ve yedek parça harcamaları ile amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar dikkate alınmayacaktır.

2.1.      Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması: Bilindiği üzere, 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben;

a) Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve

b) Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak

üzere, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

-       Bu uygulamada "Yatırım Dönemi" ifadesinden; yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içerengeçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.

-       Toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılmayan kısmının, hak kazanılan yatırıma katkı tutarını aşmamak üzere, bu yatırımın işletilmesinden elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabileceği tabiidir.

2.2.      Diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın kapsamı ve indirimli vergi oranı uygulamasında öncelik sırası:

-       Mükelleflerin gerek 2009/15199 sayılı ve gerekse 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarının işletilmesinden elde edilen kazançları dışında kalan tüm kazançları diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak kabul edilecektir.

-       Dolayısıyla, yukarıda anılan Kararlar uyarınca düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlar, indirimli vergi uygulamasında diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak değerlendirilmeyecektir.

-       Ancak, yukarıda anılan Kararlara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların tamamlanmış veindirimli vergi oranı uygulanmak suretiyle yatırıma katkı tutarlarının tamamının kullanılmış olması halinde, bu yatırımlardan, hak kazanılan yatırıma katkı tutarının tamamının kullanıldığı hesap döneminden itibaren elde edilen kazançlar, indirimli vergi uygulamasında diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak değerlendirilebilecektir.

-       Mükelleflerin 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş birden fazla yatırım teşvik belgesinin bulunması ve yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın yetersiz olması durumunda, hangi teşvik belgesine öncelik verileceği mükellefler tarafından serbestçe belirlenebilecektir.

2.3.      Kurumlar vergisi matrahının birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamında elde edilen kazançtan düşük olması:Bu durumda, her bir yatırım teşvik belgesi kapsamında ayrı ayrı elde edilen kazancın bu yatırımlardan elde edilen toplam kazanca oranının kurumlar vergisi matrahına uygulanması suretiyle, bu teşvik belgelerinde yer alan vergi indirim oranlarına göre indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

2.4.      Tevsi yatırımlardan doğan kazançlarda indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması:

- Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, bu kazanca indirimli vergi oranı uygulanacaktır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde isetevsi yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir.

- Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın bu şekilde oranlama yapılmak suretiyle belirlenmesi seçimlik bir hak değildir, bu kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle mükellefçe tespit edilmesi esastır.

- "Dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet" ifadesinden VUK'nun 313'üncü maddesi uyarıncaamortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin anlaşılması, dolayısıyla boş arazi-arsa ve amortismana tabi olmayan diğer kıymetlerle ilgili tutarların bu hesaplamada dikkate alınmaması; sabit kıymet tutarının hesabında ise bu kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir.

- Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri olarak, gerekli şartların oluşması halinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan değerleri dikkate alınacaktır.

- Birden fazla tevsi yatırımı bulunan kurumların oranlama yaparken sadece tevsi yatırıma konu hizmet ve üretim işletmesiyle ilgili sabit kıymetleri değil, kurumun aktifine kayıtlı olan ve amortisman mevzuunu oluşturan tüm sabit kıymetlerin toplamını dikkate almaları gerekmektedir.

- Hak kazanılan yatırıma katkı tutarına birden fazla yılda ulaşılması halinde her bir dönem itibarıyla indirimli oran uygulanacak kazanç, tevsi yatırım tutarının her bir dönem sonu itibarıyla kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle belirlenecektir.

- Mevcut sabit kıymet tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın tespit edileceği geçici vergilendirme dönemleri için, ilgili geçici vergilendirme döneminin son günü; hesap dönemleri için ise ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla tespit edilecek ve indirimli oran uygulanacak kazancın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Tebliğde ayrıca, "Kanunda belirtilen şartlara uyulmaması halinde yapılacak işlemler" ile  "Teşvik belgeli yatırımın devri" konularında da açıklamalar yapılmıştır.

10 Seri No'lu KVK Genel  Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.