Vergi Sirküleri 2016/39 : Kdv Genel Uygulama Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/39 : Kdv Genel Uygulama Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/39 : Kdv Genel Uygulama Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 24.05.2016
SİRKÜLER NO                : 2016/39

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE  BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 (KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No'lu Tebliğ 21/5/2016

Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan 6 Seri Nolu KDV Tebiliğ’i ile KDV Genel Uygulama Tebliği (GUT)’nde bir dizi değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1.    KDV GUT’nin (I/C-1.1.2) “Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi” başlıklı bölümüne sekizinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş; aynı bölümde yer alan “25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde” ibareleri “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde” olarak değiştirilmiştir.

“İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil)nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”

2.   KDV GUT’nin Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi’ne ilişkin (I/C-2.1.3.3.6.1) no'lu “Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” başlıklı  bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.”

Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”

3.   KDV GUT’nin (II/E) kısmında yer alan “2. Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna” başlıklı bölüm, başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. İstisna uygulamasının yeni başlığı şöyle olmuştur:

“Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna”

Yapılan değişiklikle birlikte, istisna uygulamasının kapsamı açıklanmış, istisnanın uygulanması hem“Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşları Bakımından” hem de bu kuruluşların  yönetici kadrolarında görev yapan mensupları bakımından açıklanmıştır. Ayrıca söz konusu istisna uygulamasına ilişkin yapılacak KDV iadesinin uygulamasına ilişkin bilgiler verilirmiştir.

4.    KDV GUT’nin (IV/A-4) bölümünün başlığı “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” şeklinde değiştirlmiştir. Eski başlık, “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler” şeklindeydi.

5.   KDV GUT’nin (IV/A-7) “İade Talebinde Arana Belgeler” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişikliğe göre, iade taleplerinde GİB tarafından elektronik ortamda gönderilmesi uygun görülen belgelerin elektronik ortamda gönderildiğine ilişkin, "İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı”nın dökümünün iade talep dilekçesi ekinde vergi dairesine ibraz edilmesine gerek kalmamıştır.

6.   KDV GUT’da yer alan bazı imla hataları düzeltilmiş, bazı örnekler güncel oranlar dikkate alınarak yenilenmiş olup tebliğde yapılan bazı atıflar da  değiştirilmiştir, güncellenmiştir.

Yapılan düzenlemeler 21/5/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri Nolu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.