Vergi Sirküleri 2016/28 : Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/28 : Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/28 : Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.04.2016

SİRKÜLER NO : 2016/28

MALİ TATİL UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 

(Mali Tatil Uygulaması Hakkında 2 Seri No’lu Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere, 6661 Sayılı yasa ile Mali Tatil uygulamasında değişiklik yapılmış olup değişikliklere ilişkin duyurumuz 2016/7 sayılı Sirkülerimiz ile yapılmıştı. Yayımlanan 2 No’lu Tebliğ ile 1 No’lu Tebliğ’de  değişiklik yapılmış olup yapılan değişiklikler ve açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. 1 No’lu Tebliğ’in “3. Mali tatil kapsamında olmayan süreler” başlıklı bölümünün birinci ve ikinci paragrafları değiştirilmiş ve ikinci paragraftan sonra gelmek üzere örnekler eklenmiştir.

Yapılan değişiklikler uyarınca; özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil uygulanmayacaktır. Söz konusu değişiklik 27/1/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre örneğin;

 - Mükellef (L) tarafından Haziran/2016 döneminde satışı yapılan dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 15 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup özel tüketim vergisi mali tatil kapsamında olmadığından beyan ve ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu değildir.

2. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler’e ilişkin örneklerle açıklamalarda bulunulmuştur. Yayımlanan bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

 - Mükellef (N) adına yapılan ikmalen tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesi 22 Haziran 2016 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinin, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekmektedir. Ancak bu sürenin son günü olan 22 Temmuz 2016 tarihi, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre içinde yer aldığından, mükellefin uzlaşma talep etme süresi 25 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktır.

 - Mükellef (O)'nun, Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesi uyarınca ertesi ayın 23 üncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermesi gereken Haziran/2016 dönemine ait gelir (stopaj) vergisine ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi 25 Temmuz 2016 (23, 24 Temmuz 2016 tarihleri resmi tatile rastladığından) tarihi olacak, mali tatil nedeniyle ayrıca bir süre uzatımı olmayacaktır. Bu beyannameye göre tahakkuk eden vergi de 26 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir.”

3. Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi’ne ilişkin de örneklerle açıklama yapılmıştır. Buna göre;

 - Haziran/2016 dönemine ait 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarıyla ilgili veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, 20 Temmuz 2016 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmekle birlikte, bu tarih mali tatil süresine rastladığından, söz konusu beyannamenin verilme süresi 27 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu beyannameye göre tahakkuk eden verginin ödeme süresi de 28 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktır.

Mali Tatil Uygulaması Hakkında 2 Seri No’lu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.