Vergi Sirküleri 2016/24 : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 2016/24 : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.


Vergi Sirküleri 2016/24 : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 05.04.2016

SİRKÜLER NO : 2016/24

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETLERİNDE ÖİV UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(14 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Tebliğ ile Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesi birinci fıkrasının a bendi, ikinci fıkrası ve yedinci fıkrasının uygulaması düzenlenmiştir. Tebliğ’de özetle aşağıdaki konulara açıklık getirilmiştir:

​1. Faturalı Hat Abonelerine Verilen İnternet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması: Bilindiği üzere, kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde % 5 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) uygulanmaktadır. Yine aynı kapsamda mobil elektronik haberleşme işletmecilerince faturalı hat abonelerine verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden % 5 oranında ÖİV hesaplanır. Bu hizmetin diğer haberleşme hizmetleri ile birlikte verilmesi halinde her bir hizmet türüne tabi olduğu oranın uygulanabilmesi için hizmetlerin teknik olarak ayrıştırılması ve faturalarda her bir hizmet türünün ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

2. Ön Ödemeli Hat Abonelerine Verilen İnternet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması: Bilindiği gibi, ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar %25 oranında ÖİV’ye tabidir. Diğer yandan, ön ödemeli hatta yapılan/yapılacak yüklemenin;

- Mobil internet erişim hizmeti ve diğer mobil elektronik haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde % 25,

- Münhasıran mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi ve yükleme sonrasında bu tür hizmetlerde kullanılmak amacıyla dönüştürülemeyecek mahiyette olması halinde ise % 5,oranında ÖİV hesaplanır.

3. Abonelere Yapılacak İade İşlemleri: Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ön ödemeli hatlarına yaptıkları yüklemeleri diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmetinde de kullanan abonelerinden, internet erişim hizmetine isabet eden bedel üzerinden fazla olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarını birer aylık dönemler itibariyle hesaplayıp, hesaplama yapılan dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirerek iade ederler. İade hatlarına yükleme yapılması suretiyle olabileceği gibi nakden de olabilecektir.

4. Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecilerine Yapılacak İade İşlemleri: Mobil elektronik haberleşme işletmelerince nakden veya hatta yükleme yoluyla ön ödemeli hat abonelerine iade edilen ÖİV tutarları, işletmecilerin talebi üzerine nakden veya kendi vergi borçlarına mahsuben iade edilir. Tebliğde iade işlemine ilişkin gerekli evraklar da açıklanmış olup nakden veya mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre yerine getirileceği;teminat verilmesi halinde, iade talebi yerine getirileceği ve teminatın, vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözüleceği belirtilmiştir.

14 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.