Vergi Sirküleri 2016/20 : Nakdi Sermaye Artırımda İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/20 : Nakdi Sermaye Artırımda İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/20 : Nakdi Sermaye Artırımda İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 04.03.2016

SİRKÜLER NO                : 2016/20

NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR  

(1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik Yapan 9 Seri Nolu Tebliğ 04/03/2016 Tarihinde Resmi Gazete Yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere, 6637 Sayılı Torba Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine yeni bir bent eklenerek 1/7/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, kurumların nakit sermaye artışları üzerinden hesaplayacakları tutarın kurum kazancından gider olarak indirimi kabul edilmişti. Bugün yayımlanan tebliğ ile Sermaye amortismanı diyebileceğimiz bu uygulamaya ilişkin örneklerle açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir: 

1.   Sermaye Artırımında İndirim Uygulaması Nedir?

Sermaye şirketlerinin (Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplayacakları tutarın %50’sinin indirim olarak dikkate alınabilmesidir.

2.   Uygulamada Oran Farklılaştırmaları Nelerdir?

Maddenin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden alınan karar ile ilgili faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın  %50’si olarak belirtilen indirim oranı; 

Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı,

   a)%50 ve daha az olanlar için %75,

   b)%50’nin üzerinde olanlar için %100,

Nakdi olan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda,yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere %75, Olarak uygulanabilecektir. 

3.  İndirim Uygulaması Sadece Nakdi Sermaye Artışlarına İlişkin Olup Aşağıdaki Sermaye Artışlarına Uygulanamayacaktır: 

Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları,
Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları,
Ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,  indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

4. İndirim Oranın %0 Olarak Uygulanacağı Durumlar Nelerdir?

 Aşağıdaki durumlarda indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır:

Gelirlerinin %25 ve fazlası pasif nitelikli gelirlerden (faiz, karpayı, lisans ücret… vb.) oluşan sermaye şirketleri için,
Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için,
Artırılan nakdi sermayenin başka bir şirkete sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere,
Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arazi ve arsa yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere,
9/3/2015 tarihi ile 1/7/2015 tarihi arasında sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere, indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

5. Sermaye Artırımında İndirimden Yararlanabilme Tarihleri ve Yararlanılacak Tutar Ne olacaktır?

Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.

İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

 Nakden taahhüt edilen sermayenin;

Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,
Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi,esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.

6. Diğer Hususlar:

Tebliğde aşağıdaki konularda da açıklamalar yapılmış olup  gerektiğinde örneklerle de konular izah edilmiştir:

Nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yapılabilecektir.
Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutar herhangi bir endekslemeye tabi tutulmadan izleyen hesap dönemleri matrahından indirim konusu yapılabilecektir.
Sermaye azaltımı yapıldığında, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarki kısmı için sermaye azaltımına ilişkin ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren bu indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
Geçici Vergi uygulaması için ise; indirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 

9 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.