Vergi Sirküleri 2016/19 : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/19 : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/19 : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır
VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 29.02.2016
SİRKÜLER NO : 2016/19

AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

(6676 Sayılı Kanun 26/02/2016 Tarihinde Resmi Gazete Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Kanun ile Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine tanınan vergisel avantajlar kapsamlı olarak genişletilmiştir. Söz konusu kanun 1 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup yeni kanun ile yapılan düzenlemelerin özeti aşağıdaki gibidir:

1. Ar-Ge faaliyetleri desteklerine "Tasarım Faaliyetleri" de dahil edilmiş, Teknisyen Tanımı da yeniden yapılmıştır: Tasarım faaliyetleri;"Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü" olarak tanımlanarak yeni kanun ile destek kapsamında dahil edilmiştir. Teknisyen tanımında yaşanan tereddütleri gidermek için tanım yeniden yapılmış olup, tasarım faaliyetlerini gerçekleştiren teknisyenler de tanıma dahil edilmiş ve tasarım faaliyetlerine katılan destek personeli de destek personeli kapsamına alınmıştır. 

2. Ar-Ge Personeli için Gelir Vergisi İstisnası genişletilmiştir: Ar-Ge tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; 

Doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95'i, 
Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90'ı ve 
Diğerleri için yüzde 80'i 
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Değişiklikten önce bu destek doktoralı olanlar için yüzde 90, diğerleri için yüzde 80 idi.

3. Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen eşya gümrük ve damga vergisinden istisna edilmiştir.
4. Tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ve tasarım personelinin ücretleri istisna kapmasına alınmıştır:Yapılan düzenleme ile yazılım ve AR-GE faaliyetlerinde olduğu gibi tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup bölgede çalışan tasarım personelinin ücretleri de 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisna edilmiştir. 
5. Siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır. Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri de indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilecektir. 
Ancak Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece %50'si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan %50'si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabilecektir. 
Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilecektir.
Sipariş verenler ise Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacaktır. 
6. Ar-Ge Merkezi Kurmak İçin Gerekli Personel Sayısı Bakanlar Kurulunca 15'e kadar indirilebilecektir: Bakanlar Kuruluna bu konuda verilen yetkiye istinaden daha önce 30 olarak belirlenmiş olan ar-ge merkezi kurmak için gerekli personel sayısı Bakanlar Kurulunca sektörler itibariyle farklılaştırılabilecek ve 15'e kadar düşürülebilecektir. 
7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na "ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri" dahil edilmiştir: ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilerin Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki teslim ve hizmetleri, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan girişimcilerde olduğu gibi katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Söz konusu Kanun ile getirilen diğer destekler ise şöyledir:
- Ar-Ge firmalarına girişim sermayesi sağlayan yatırımcılar vergi indirimi desteğinden faydalanabilecektir.
- Teknoloji geliştirme bölgelerindeki uygulama projelerinin onaylanması, ruhsat ve izinlerinin verilmesi görevi organize sanayi bölgesi yönetimlerine devredilmiştir.
- Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirket emlak vergisinden muaf olmuştur.
- Bazı yabancılara tanınan süresiz çalışma izninin kapsamı genişletilmiştir.
- Rekabet öncesi işbirliklerine proje bedelinin yüzde ellisine kadar olan kısmı geri ödemesiz olarak desteklenebilecektir.
- Ar-Ge merkezlerinde temel bilimler mezunları çalıştırılabilecektir. Ayrıca temel bilimler mezunlarının Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilmesi halinde; maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 2 yıllığına Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

6676 Sayılı Kanun'a ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.