Vergi Sirküleri 2016/11 : Genç Girişimcilere Vergi Desteği Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 2016/11 : Genç Girişimcilere Vergi Desteği Getirilmiştir


Vergi Sirküleri 2016/11 : Genç Girişimcilere Vergi Desteği Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 12.02.2016
SİRKÜLER NO                : 2016/11

GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ DESTEĞİ GETİRİLMİŞTİR

(6663 Sayılı Kanun Resmi Gazete Yayımlanmıştır)

Yayımlanan 6663 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mülga mükerrer 20’inci maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenerek genç girişimcilere vergi desteği sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile; ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettiren ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına maddede yer alan şartlar dahilinde kazanç istisnası sağlanmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, istisnadan yararlanmak için aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3.Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Diğer yandan, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyannamenin verileceği tabidir. Ayrıca, bu düzenleme ile sağlanan avantaj, GVK’nın94’üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiyi kapsamayacaktır.

Bu Kanun düzenlemesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiş olup Bakanlık konuya ilişkin Tebliğ ve diğer düzenlemeleri yapabilecektir.

6663 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.