Vergi Sirküleri 2016/08 : Gelir Ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi Ve Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Sağlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/08 : Gelir Ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi Ve Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Sağlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/08 : Gelir Ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi Ve Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.02.2016

SİRKÜLER NO : 2016/08

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ SAĞLANMIŞTIR

(GVK-99/2016-1 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından yayımlanmıştır)

Yayımlana sirküler ile gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin “Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)” kullanmak suretiyle elektronik ortamda verilebileceği açıklanmıştır.

Konuya ilişkin yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1.   Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini bahse konu Sistemi kullanmak suretiyle yapacaklardır.

2.   GEKSİS Kapsamına alınan iade işlemleri şunlardır:

2.1.              Gelir Vergisi Kanununun;

2.1.1.   Mükerrer 120 nci maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerden ve

2.1.2.   121 inci maddesi kapsamında, Kanunun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri ile

2.2.              Kurumlar Vergisi Kanununun;

2.2.1.   32 nci maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade taleplerinde ve

2.2.2.   34 üncü maddesi kapsamında Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade taleplerinde, GEKSİS kullanılabilecektir.                   

        3. GEKSİS Hakkında Diğer Hususlar:

3.1. İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

3.2. Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.

3.3. Mükelleflerin iade taleplerinin, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esas ve süreler itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.

3.4. Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir:

a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrıgirilecektir.

b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir.

3.5. Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür.

3.6. Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.

99 nolu GVK Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız .

  Bilgilerinize Sunulur.

 Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.