Vergi Sirküleri 2016/02 : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/02 : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/02 : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 04.01.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/02

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

(6655 Sayılı Kanun  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Yayımlanan Kanun ile aşağıda yer verilen vergi kanunlarında değişiklikler yapılmış olup özet olarak bu değişikler şöyledir:

1.     Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi için  (BSMV) yeni istisna fıkrası eklenmiştir:

Gider Vergileri kanununun 29’uncu maddesine (z) fıkrası eklenmiştir olup buna göre; “ 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir).”  BSMV’den müstesna olacaktır. Bu değişiklik 30/12/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

             2.  Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci ve geçici 68’inci Maddelerinin uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreler 31/12/2015 tarihinde son buluyordu.

3.  KDV Kanunun geçici 17’nci (Dahilde işleme ve geçici kabule ilişkin istisna) ve geçici 23’üncü maddesinde (Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz bilgisayar teslimine ilişkin istisna) maddelerinin yürürlük süreleri 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Eski süreler 31/12/2015 idi. Ayrıca geçici 31’inci maddesinde (Bireysel emeklilik sistemine taşınmaz ve iştirak hissesi aktarımına ilişkin düzenleme) yer alan düzenleme süresi de 31/12/2017 tarihine uzatılmıştır.

4.  Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 2’nci maddesindeki düzenleme ile dernek ve vakıflar ile bazı kuruluşların elde ettiği ve madde metninde belirtilen gelirler için iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz hükmü 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süre 31/12/2015 tarihine kadardı.

Yukarıda yer verilen  2, 3 ve 4 nolu düzenlemeler 1/1/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 6655 Sayılı Kanun’a  ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.