Spk Sirküleri 21 : Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2)

Spk Sirküleri 21 : Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2)

 

Spk Sirküleri 21 : Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.09.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/21

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği

(III-48.2)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05.08.2011 tarihli Seri:VI, No:30 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına (MKYO'lar) İlişkin Esaslar Tebliği'ni yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren III-48.2 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) 29.08.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Tebliğ düzenlemesi ile;

 

1) MKYO'ların başlangıç sermayesi en az 20.000.000 TL olarak belirlenmiş, çıkarılmış sermayenin asgari %49'unun halka arz edilmesi ve kuruculardan en az birisinin lider sermayedar olması öngörülmüştür.

2) Vergisel farklılığın ortadan kalkması nedeniyle yeni kurulacak MKYO'larda A Tipi ve B Tipi ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

 

3)  MKYO'ların bedelli sermaye artırım yapabilmesi, ancak sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 gün içerisindeki ortaklık paylarının borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının 1 TL'nin üzerinde olması halinde mümkün görülmüştür.

 

4)  Bedelli sermaye artırım öncesinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının 1 TL'nin altında olması durumunda ise, varsa imtiyazlara son verilmesi şartıyla nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı yapılabileceği ya da nominal değerden ve birim net aktif değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek fiyat üzerinden tahsisli sermaye artırımı yapılabileceği düzenlenmiştir.

 

5)  MKYO'ların imtiyazlı pay ihraç edemeyeceği, Tebliğ'in yayımı tarihinden önce imtiyazlı pay ihraç etmiş olan ortaklıklarda ise, üst üste 5 yıl dönem zararı edilmesi durumunda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların SPK kararı ile kalkacağı belirlenmiştir.

 

6)  Halka açılma sonrası dönemdeki pay devirlerinden, sadece yönetim kontrol değişikliği doğuran devirler için SPK'dan izin alınması zorunlu kılınmıştır.

 

7)  Portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı hizmetinin SPK'dan onay alınması şartıyla dışarıdan portföy yönetim şirketlerinden sağlanabileceği düzenlenmiştir.

 

8)  Muhasebe, operasyon ve risk yönetim sistemleri gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personelin yatırım kuruluşlarından yada SPK'ca uygun görülecek uzmanlaşmış kuruluşlardan sağlanabileceği öngörülmüştür.

 

9) MKYO'larının dışarıdan sağladıklaıı hizmetler ve personel için ödedikleri yıllık komisyon ve ücretlerin toplamının, ortaklığın ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerinin %2'sini geçmemesi şartı getirilmiştir.

 

10) 01.07.2014 tarihinden itibaren MKYO'ları portföyündeki varlıkların bir portföy saklama kuruluşu nezdinde saklanması zorunlu tutulmuştur.

 

11)  Tebliğ'deki yükümlülükler karşısında yönetim kurulunun veya yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üyenin sorumluluğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

12) MKYO'ların SPK'nın kurumsal portföylerin performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirme ve derecelendirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Ocak-Haziran ve Ocak-Aralık dönemlerinde performans sunuş raporu hazırlamaları ve bu raporların ilgili dönemin bitişini takip eden 1 ay içerisinde bağımsız denetimden geçirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.