Hukuk Sirküleri 06 : Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında

Hukuk Sirküleri 06 : Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında

HUKUK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2018

SİRKÜLER NO : 2018/06
 

 

FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların, bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeler kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için; “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmişti.

Yönetmelik’de; finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçların geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi ve bu tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usullerin bir Çerçeve Anlaşmada gösterileceği belirtilmişti.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından; Yönetmelik uyarınca hazırlanan “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması”, (“Çerçeve Anlaşma”)  banka ve diğer finansal kuruluşlar tarafından 19.09.2018 tarihinde imzalanmış olup Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Çerçeve Anlaşmada;

- Finansal yeniden yapılandırma uygulanacak borçluların, Başvuru Bankası’na başvuru tarihi itibariyle, Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamının 100 milyon TL’den büyük olması gerektiği,

- Finansal yeniden yapılandırma uygulanacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesinin şart olduğu,

- “Borçluların Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca; kredileri birinci ve ikinci gupta veya donuk alacak olarak sınıflandırılan borçluların, haklarında hiçbir Alacaklı Kuruluş tarafından yasal takip işlemlerine başlanmamış olması gerektiği,

- Toplam borç tutarının azami %25'lik kısmı için Alacaklı Kuruluşlar tarafından aleyhinde yasal takip işlemi başlatılan borçluların, yeniden yapılandırma kapsamına alınabileceği, ancak haklarında iflas kararı olan borçluların kapsam dışında bırakıldığı,

- Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yaıplandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına ilişkin kanaatin oluşması halinde, ilgili borçlunun mali durumunun tespitinin “Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu”’nun kararı ile banka veya bankalara, bağımsız denetim kuruluşlarına ya da Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu tarafından uygun görülecek kuruluşlara yaptırılacağı,

- Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu’nun; mevcut riskin yeniden ve borçlu bazında belirlenecek koşullarla vadeye bağlanması, ilave finansman sağlanması, borçlunun ana faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan faaliyetlerin tasfiyesi, sermaye artırımı, yönetim değişikliği, halka açılma, iştirak ve varlık satışı, ortaklık yapısının değiştirilmesi, hisse senetleri üzerinde rehin veya intifa hakkı tesis edilmesi, başvuruyu yapan borçlunun ortak ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının teminat olarak garameten Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyum üyelerine verilmesi gibi hususları borçludan talep edebileceği,

- Çerçeve Anlaşma’nın; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onayından itibaren en geç iki yıl içinde imzalanacak olan  Yapılandırma Sözleşmeleri için geçerli olacağı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bu süreyi uzatabileceği

belirtilmiştir.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması için tıklayınız.

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yaıplandırılması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş