Hukuk Sirküleri 01: 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler

Hukuk Sirküleri 01: 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler

HUKUK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2018

SİRKÜLER NO : 2018/01
 

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İş Mahkemeleri Kanununda yer alan arabuluculuğa ilişkin hükümler 01.01.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. İşbu sirkülerimizde İş Mahkemeleri Kanunu ile arabuluculuk uygulamasına yönelik getirilen düzenlemeler özetlenmektedir.

İş Mahkemeleri Kanunu ile getirilen yeni düzenlemeler doğrultusunda “kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması” dava şartı olarak getirilmiştir. Dolayısıyla işbu uyuşmazlıklarla ilgili olarak taraflarca dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranmaz.

Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.

1. Başvuru; Başvuru karşı tarafın (birden fazla ise bunlardan birinin) yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

2. Arabulucunun Belirlenmesi; Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.

3. İletişim; Görevlendirilen arabulucu elindeki bilgiler dahilinde her türlü iletişim vasıtasını kullanarak taraflarla iletişime geçer ve tarafları toplantıya davet eder.

4. Süre; Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

5. Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi;  Arabulucu, (i) taraflara ulaşılamaması, (ii) taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması, (iii) yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hâllerinde,arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.

6. Mazeret Göstermeksizin İlk Toplantıya Katılmama; Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır

7. Ücret; Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

8. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler; Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

9. Temsil; Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş