Denetim Sirküleri 01 : Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Denetim Sirküleri 01 : Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DENETİM SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 19.02.2018

SİRKÜLER NO : 2018/01
 

 

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET

MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

(17.02.2018 tarih 30335 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

 

17.02.2018 tarih 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Merkez Bankasının, döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izleyeceği firmaları, istenilecek bilgi ve belgeleri, bu bilgi ve belgelerin toplanma ve izlenme yöntemini, paylaşımını, doğruluğunun denetimini ve konuya ilişkin destek hizmeti teminini kapsamaktadır.

 

1-Yükümlülük ve Bildirim Usulü

 

1.1.Yükümlülük

 

Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca;

 

(a)Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlüdür. (Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmî Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenecektir).

 

(b)Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınacaktır.

 

(c)Bildirimle yükümlü olan firmaların, yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri toplamı Merkez Bankasınca tanımlanan sınırın altında kalması durumunda, müteakip yıllık hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona erecektir.

 

(d) Bildirim yükümlülüğü olan firmaların, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapması gerekmektedir.

 

(e) Firma yönetimi Bankaya bildirilecek verilerin tam ve doğru olmasından sorumlu olacaktır.

 

 1.2.Bildirim

 

Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca ;

 

(a) Firma tarafından finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan veriler veri formu kullanılmak suretiyle Merkez Bankasına bildirilecektir. Bildirim, Sistemde bulunan açıklama formuna uygun olarak yapılacaktır.

 

(b)Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacaktır.

 

2-Bağımsız Denetim

Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetiminin, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Merkez Bankası, firma tarafından bildirilen verilerin çapraz kontrollerini gerçekleştirir ve İhtiyaç duyulması halinde Merkez Bankası tarafından yükümlüler nezdinde denetim yapılabilir.

 

3-Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ve Bilgilerin Korunması

Merkez Bankası, kur riski yönetiminde etkinliği arttırmak amacıyla veri tabanı ve düzenlemelerden oluşan Sistemik Risk Veri Takip Sistemini kuracaktır. Sistemin kullanıcıları Banka, firmalar ve denetçilerdir. Bu Yönetmelik kapsamında toplanan bilgilerden kişisel ve özel nitelikte olanlar yayınlanamayacak ve açıklanamayacaktır.

 

“Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe” ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş