BOBİ FRS ile ilgili en çok sorulan 10 soru ve cevabı

BOBİ FRS ile ilgili en çok sorulan 10 soru ve cevabı

Bildiğiniz üzere, KGK tarafından BOBİ FRS kısaltmasıyla Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı yayımlanmıştır.

BOBİ FRS ile en çok merak edelin 10 sorunun cevabını burada bulabilirsiniz.

1- BOBİ FRS kimler tarafından uygulanacak?

Bu standart, bağımsız denetime tâbi olup TMS/TFRS uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesi olarak yayımlanmıştır. Diğer bir deyişle KAYİK olanlar için TMS/TFRS zorunlu olacak, KAYİK dışındaki denetime tabi olan firmalar ise BOBİ FRS uygulayacaktır. Bu firmalar isteklerine göre TMS/TFRS de uygulayabilirler fakat aradan 2 yıl geçmedikçe BOBİ FRS'ye tekrar geçemezler. Aynı durum BOBİ FRS uygulayanlar içinde geçerli olup 2 yıl geçmedikçe TMS/TFRS uygulayamazlar.

2- MSUGT yürürlükten kalkıyor mu?

BOBİ FRS, KAYİK olmayanlar için 1/1/2018 tarihi sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren finansal tabloların hazırlanmasında MSUGT ve KGK tarafından yayımlanan MSUGT’a İlave Hususlar’ın yerini alacaktır. Ancak MSUGT'a göre rapor hazırlayan firmalar 1/1/2018 tarihinden sonraki dönemlerde BOBİ FRS'ye göre rapor hazırlayacaklardır. Bu şirketler geçiş hükümlerinden faydalanırlarsa 2 dönem finansal durum tablosu ve bir dönem kar veya zarar tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu hazırlayacaklardır.

KGK tarafından açıklanan tebliğ (Sıra no:56) uyarınca geçiş zorunluluğu 1/1/2018 tarihi ve sonrasını kapsayacağı için 31/12/2017 dönemi için denetime tabi firmalar MSUGT’a göre rapor hazırlayabileceklerdir.

3- Ne zaman uygulanmaya başlanacak?

BOBİ FRS ilk olarak 31/12/2018 tarihli finansal tabloların hazırlanmasında uygulanacak olup, özel hesap dönemi bulunan işletmeler ise, 1/1/2018 tarihi sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulayacaklardır.

BOBİ FRS tebliğinde yürürlülük tarihi 1/1/2018 tarihi sonrasında başlayacağı belirtildiği için erken uygulamaya izin vermediği anlaşılmaktadır.

4- BOBİ FRS uyarınca hangi finansal tabloların hazırlanması gerekmektedir?

Hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki şekildedir:

a) Finansal Durum Tablosu,

b) Kâr veya Zarar Tablosu,

c) Nakit Akış Tablosu,

ç) Öz Kaynak Değişim Tablosu ve

Önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar.

5- Küçük ve Mikro işletmelerin durumu nasıl olacaktır?

Küçük ve mikro işletmeler için KGK tarafından önümüzdeki süreçte hangi kriterlere bağlı firmaların küçük ve mikro olacağı açıklanarak onlar içinde ayrı bir raporlama standartı oluşturulacağı bilgisi alınmıştır.

6- Orta Boy işletme kriterleri nelerdir?

BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde orta boy işletme olarak değerlendirilir.

Şuan için orta boy işletmelerin kriterleri açıklanmasa da KGK'ya göre;

a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Ortalama çalışan sayısı 175 ve üstü.

7- Büyük boy işletme kriterleri nelerdir?

BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir:

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.

8- Büyük ve orta boy işletme ayrımı nasıl olacak?

BOBİ FRS uygulama açısından KGK’nın tebliğde yayınlamış olduğu ölçütlerden art arda iki raporlama dönemi boyunca kriter açısından büyük işletme limitleri ile KGK kriterlerini karşılayıp büyük işletme kriterlerini karşılamayanlar orta boy işletme olarak değerlendirilecek olup, üst üstte en az iki raporlama dönemi boyunca büyük boy işletme kriterlerini geçenler ise büyük boy işletme olarak değerlendirilecektir.

9- Büyük işletmeler için ilave BOBİ FRS Kriterler nelerdir?

Standart içerisindeki bazı bölümlerde büyük işletmelere yönelik ilâve yükümlülükler getirilmiştir.

İlave yükümlülükler şu şekildedir:

1.  Büyük işletmelerin konsolide finansal tablo hazırlaması zorunlu olup bunlar dışındaki işletmeler ihtiyari olarak konsolide finansal tablo düzenleyebileceklerdir.

2.  Konsolide finansal tablo hazırlayan ana ortaklıkların, bu tabloların yanı sıra münferit (solo) finansal tablolarını da hazırlamaları zorunlu olup, münferit finansal tablolarına ilişkin dipnotlarını sunması gerekmemektedir.

iii. Büyük işletmelerin konsolide ve münferit finansal tablolarında ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaları zorunludur.

1.  Bağlı ortaklık edinimini şeklindeki işletme birleşmelerine, büyük işletmeler dışındakiler genel olarak TFRS 3 İşletme Birleşmeleri esaslarının benimsendiği Bölüm 21 İş Birleşmeleri’ni uygulamayabileceklerdir.

2.  Yalnızca büyük işletmeler tarafından yapılacak ilave açıklamalar (faaliyet bölümleri ve ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler) bulunmaktadır.

10- MSGUT'a göre kıdem tazminatını eşit taksitlerde yıllar itibariyle finansal tablolara yansıtan işletmelerin durumu ne olacaktır?

BOBİ FRS için yayınlanan tebliğin geçiş hükümlerinde bu durumla ilgili olarak geçiş hükümleri düzenlenmiş olup, önceki hesap dönemlerine ilişkin kıdem tazminatı tutarlarını finansal tablolara eşit şekilde yansıtan işletmeler bu uygulamaya aynı şekilde devam edebilecekleridir.