Teklif Alın

Vergi Sirküleri 81: Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7338 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 81: Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7338 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.10.2021

SİRKÜLER NO : 2021/81

 

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7338 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR

(7338 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26/10/2021 tarih, 31640 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Kanun’la getirilen değişiklikler, ilgili vergi kanunları itbarı ile özetle aşağıdaki gibidir:

 1. 1. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Basit Usulde Vergilendirilen Esnafa Vergi İstisnası Getirilmiştir: Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/A maddesiyle, basit usulde vergilendirilenlerin kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu kapsamda olan esnafın, bu faaliyetleri dışında elde ettikleri kazançlara istinaden verecekleri beyannamelerde de söz konusu kazançlar vergi matrahına dahil edilmeyecektir.

Basit usulde vergilenen esnafa getirilen istisna, 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Gelirleri Kaynakta Kesinti Yolu İle Vergilenecektir: GVK’ya eklenen Mükerrer Madde 20/B ile, sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricilere yapılacak ödemeler üzerinden kaynakta kesinti yapılması suretiyle vergileme yapılması esası getirilmiştir.

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna tutulmuş olup, bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaki ve beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden başkaca bir tevkifat yapılmayacaktır.

Bu kapsamdaki mükelleflerin başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.

Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamayacak olup, bu durumda olanların, (yaptıkları ödemelerden) tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.

Sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricilere getirilen istisna, 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Kazanç İstisnası Getirilmiştir: GVK’na eklenen Mükerrer Madde 20/C ile Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

GVK’na eklenen Geçici Madde 92 ile, daha önce tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairesine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri halinde hesaplanacak faizi ile birlikte iade edilecektir.

Tarımsal üreticilere getirilen bu istisnakanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Taksit Ödemeleri Mart ve Temmuz Ayları Olarak Yeniden Belirlenmiştir: GVK’nun 117. maddesinde yapılan değişiklikle yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Geçici Vergi Uygulamasına Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri Artık Sadece İlk 9 Ay İçin Geçici vergi Beyan Edeceklerdir: Yapılan değişiklikle 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere, son (dördüncü 3’er aylık) dönem geçici vergi beyanı kaldırılmış olup, ticari ve mesleki kazançları bakımından gerçek usulde vergilenen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri, sadece ilk dokuz ay için geçici vergi beyan edeceklerdir.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanan Vergi İndiriminde Kesinleşmeyen Vergi Tarhiyatları İndirime Mani Olmayacaktır: 1.1.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere, vergiye uyumlu mükelleflere tanınan indirim vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış ancak kanunda belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olmayan vergilerin bulunması halinde de geçerli olacaktır. Ayrıca daha sonra kesinleşen vergi tarhiyatlarının, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda da indirim şartı ihlal edilmemiş sayılacaktır.

 1. 2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Nakit Sermaye Artışlarına Uygulanan İndirim Oranı Yurtdışından Karşılanan Kısım İçin %50’den, %75’e Çıkarılmıştır: Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine yapılan ilave ile nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranı %75 olarak uygulanacaktır.

Getirilen bu düzenleme, kanunun yayımı tarihinden itibaren ilgili madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İndirimli Kurumlar ve Gelir Vergisi Uygulamasında ÖTV ve KDV Haricindeki Vergilerden Terkini İmkanı Getirilmiştir: KVK’nun 32/A maddesine yapılan ilave ile, yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecektir. Ancak bu şekilde yararlanılacak tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamayacak, ancak diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeçildiği kabul edilecek, diğer vergilerden terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi matrahına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanamayacaktır. Bu kapsamda diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın %10’undan fazla olamayacaktır.

Bu uygulama, 1.1.2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 1. 3. VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Gelir İdaresi’ne Tanınan Yetkiler:

 • VUK’nun 4. maddesinde yapılan değişiklikle, Hazine ve Maliye Bakanlığına vergi dairelerince yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi genişletilmiştir.
 • VUK’nun 5. maddesine yapılan ilave ile vergi mahremiyeti hükümlerinin kapsamı genişletilerek Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticilerinin öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar açısından bu maddede yazılı yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar dahi, uymak zorunda oldukları belirlenmiştir.
 • VUK’nun 97. maddesine yapılan ilave ile “yabancı memlekette bulunanlara yapılan tebligat” hükümlerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.
 • İlanın şekline dair VUK’nun 104. maddesine yapılan ilave ile, ilan yolu ile yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabileceği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu tutarı on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, duyurunun kapsamı, şekli, zamanı ve süresi ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu düzenlenmiştir.
 • Düzeltme yetkisine ilişkin VUK’nun 120. maddesine yapılan ilave ile, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet türü ile düzeltmeye konu tutarı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi daireleri tarafından yapılmasına izin vermeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.
 • Vergi incelemesinin yapılacağı yerle ilgili VUK’nun 139. maddesinde yapılan değişiklikle, vergi incelemesinin esas olarak dairede (vergi inceleme biriminde) yapılacağı belirlenmiştir.
 • Vergi incelemesinde uyulacak esaslara ilişkin VUK’nun 140. maddesinde yapılan değişiklikle, incelemenin konusunun ve incelemeye başlandığının mükellefe yazıyla bildirileceği belirlenmiş ve Bakanlığa vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve yazı, bildirim ve tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin düzenleme yetkisi verilmiştir.
 • VUK’na ilave edilen 170/A maddesi ile, Bakanlık mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye yetkili kılınmıştır.
 • VUK’na “Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik” başlığı ile ilave edilen 226/A maddesi ile TTK’nın 64/3. maddesinde yer alan yetki kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması, elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde onaylanmasının tasdik hükmünde olduğu ve berat ve onayın belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde alınmaması veya yapılmaması durumunda defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılacağı belirlenmiştir.
 • VUK’nun 227. maddesinde yapılan değişiklikle kağıt ortamda düzenlenen belgelerde olduğu gibi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin de zorunlu bilgileri taşımaması halinde vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirlenmiş ve YMM’lerce düzenlenen tasdik raporunun zamanında ibraz edilememesi halinde mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacakları hükmü, tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verileceği, tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacağı şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Gider Pusulasının Belgelenmesini Kolaylaştıran Değişiklikler Yapılmıştır: VUK’nun 234. maddesinde yapılan değişiklikle gider pusulasının, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulasın hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirlenerek,

 • Malın veya hizmetin bedelinin yukarıdaki süre içinde bankayetkili ödeme kuruluşları veya PTT A.Ş. aracılığıyla ödenmesi halinde bu kurumlarca düzenlenen belgelerin;
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, anılan kanun uyarınca iade edilecek tutarların, yukarıda sayılan banka ve diğer kurumlar aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca düzenlenen belgelerin, ve;
 • VUK’na göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri belgelerin;

gider pusulası yerine geçeceği düzenlenmiştir. Uygulama, kanunun yayımını takip eden ayın başından itibaren yürürlüğe girmiştir.

Elektronik Defter Beratı ve Elektronik Muhasebe Fişi Saklanması Zorunlu Belgelere İlave Edilmiştir: VUK’nun mükerrer 242. maddesinde yapılan değişiklik ile “Elektronik defter beratı” elektronik ortamda tutulan defterlere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış elektronik dosya; “Elektronik muhasebe fişi” ise şekil hükümlerinden bağımsız olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standart ve içeriğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen, imzalanan, muhafaza ve ibraz edilebilen muhasebe fişine ait elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanarak, mükelleflerce saklanması zorunlu belgeler arasına ilave edilmişlerdir.

VUK’nun “Maliyet Bedeli” Ölçüsünün Tanımı Belirginleştirilerek, Değerleme Ölçüleri Arasına Alınan “Alış Bedeli” Yasal Tanıma Kavuşturulmuştur: VUK’nun değerleme ölçülerini sayan 261. maddesine “Alış Bedeli” eklenmiş, kanunun 262. maddesindeki “Maliyet Bedeli”ne dahil olan unsurlar ayrıntılı olarak sayılmak suretiyle maliyet bedeli tanımına açıklık getirilmiş, kanuna ilave edilen 263/A maddesinde “Alış Bedeli” “…bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dâhil değildir.” şeklinde tanımlanmıştır.

VUK Yeniden Değerleme Uygulaması Kalıcı Düzenlemeye Kavuşturulmuştur: 1983 ila 2003 yıllan arasında uygulanan ve enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmesi nedeniyle yürürlükten kaldınlan yeniden değerleme uygulamasının, enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı dönemlerde mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak uygulanmasını temin etmek üzere VUK’nun 298. maddesine sürekli olarak yeniden değerleme imkanı getiren hükümler eklenerek, daha önce sadece 2018 ve daha sonra 2021 yıllarında uygulanmış olan yeniden değerleme imkanı mükelleflerin tercihine bağlı olarak kalıcı hale getirilmiştir.

Uygulama 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

VUK’nun Amortisman Ayrılmasına İlişkin Hükümlerinde Değişiklikler Yapılmıştır: VUK’nun 315, 318 ve 320. maddelerinde yapılan düzenlemeler ile amortisman uygulamasında değişikliklere gidilmiş olup, buna göre:

 • VUK Tebliğleri ile ilgili iktisadi kıymet için belirlenmiş itfa süresinden kısa olmamak, anılan sürenin 2 katını aşmamak, elli yıldan uzun olmamak, bu iktisadi kıymetlere hızlandırılmış amortisman uygulamamak ve daha sonra amortisman süresi ve oranını değiştirmemek koşulu ile mükelleflerin iktisadi kıymetin itfa süresini serbestçe belirlemeleri imkanı getirilmiş;
 • Yine mükelleflerin tercihine bağlı olarak, yeni iktisap edilecek sabit kıymetin amortisman hesabında her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayrılabilmesi imkanı tanınmıştır. Ancak binek otoları kiraya veren veya sair şekilde işleten mükelleflerin bu amaçla kullandıkları binek otolar bu uygulamanın kapsamı dışında bırakıldığından, bu mükelleflerce anılan araçlara mevcut kıst amortisman yöntemi ile amortisman ayrılmasına devam olunacaktır.

Uygulama, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tahsil Edilemeyen 3000 TL’na Kadar Olan Küçük Alacaklar Yasal Takip Şartı Aranmadan Giderleştirilebilecektir: VUK’nun 323. maddesinde yapılan değişiklikle, yazılı olarak bir defadan fazla istendiği veya protesto edildiği halde borçlu tarafından ödenmeyen 3.000 TL’nı aşmayan alacaklar şüpheli alacak olarak değerlendirilerek; bilanço esasındaki mükelleflerce karşılık ayırmak sureti ile, işletme hesabı esasında olan mükellefler tarafından ise doğrudan gider kaydı yapmak yolu ile gider olarak dikkate alınabileceklerdir.

VUK Yenileme Fonu Uygulamasında Mükellefler Lehine Değişiklikler Yapılmıştır: VUK’nun 328 ve 329. maddelerinde yapılan değişikliklerle, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde başvurulan yenileme fonu uygulamasında 3 yıllık sürenin hesaplanmasında bugüne kadar kabul edilen yaklaşımdan mükellef lehine olacak şekilde vazgeçilmiştir. Buna göre satıştan doğan kâr, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilecek, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı bu süre içinde, gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenecektir. Düzenlemeye göre, pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, finansal kiralama yoluyla edinilenler de dâhil olmak üzere iktisap edilen bir veya birden fazla kıymetin VUK  hükümlerine göre ayrılacak amortismanlarına mahsup edilecek, bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunacaktır.

Amortismana tabi kıymetlere ilişkin alınacak sigorta tazminatları bakımından da yukarıda belirtilen düzenlemeye paralel hükümler getirilmiştir.

Cezaların Tekerrür Nedeniyle Artırılması Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır: VUK’nun 339. maddesinde yapılan değişiklikle, vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, vergi ziyaı cezasında cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren beşinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren ikinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanacak, ancak artırım tutarı kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamayacaktır. Ayrıca, sözü geçen beş ve iki yıllık sürelerin hesabında, artırıma esas alınan cezaların kesinleşme tarihi dikkate alınacaktır.

Özel Usulsüzlük Cezalarında Değişiklikler Yapılmıştır: VUK’nun 353. ve mükerrer 355. maddelerinde yapılan değişikliklerle, gider pusulası düzenlenmemesi ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik belge düzen zorunluluklarına uyulmaması halleri özel usulsüzlük cezası kapsamına alınmış, ibrazı gereken YMM tasdik raporunun süresinde ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 50.000 Türk lirasından az ve 500.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği belirlenmiştir.

VUK’nun Pişmanlık, Ceza İndirimi ve Uzlaşma Hükümlerinde Mükellef Lehine Değişiklikler yapılmıştır. VUK’nun 42, 43, 44 ve 45. maddelerinde yapılan değişikliklerle:

 • “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371. maddesinde yapılan değişiklikle, devam etmekte olan vergi incelemesinin ilgili olduğu vergi türünden ve takdir komisyonuna sevk edilen olayın ilgili olduğu vergi türünden farklı vergi türü için madde hükmünün uygulanabilmesi temin edilmiştir. Değişiklikle mükelleflerin, haklarında yapılmakta olan vergi incelemesi ya da yapılan takdire sevk işlemine ilişkin vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlıkla beyanname verebilmesi mümkün hale gelmiştir.
 • Ceza İndirimine İlişkin 376. maddesinde yapılan değişiklik ile uzlaşmanın vaki olduğu durumda vergi ziyaı ceası için yararlanılan indirimin, uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalan için de uygulanabilmesii temin edilmiştir..
 • Uzlaşmaya ilişkin VUK’nun ek 1. maddesinde yapılan değişiklikle, 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin olarak uzlaşma talep edilebilmesi ve söz konusu tutan aşmayan usulsüzlük cezaları içinse VUK’nun 376. maddesinin birinci fıkrasında yer alan indirim oranının %50 artınmh olarak uygulanması sağlanmıştır. Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalanmn tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutan dikkate alınacaktır.
 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya ilişkin VUK’nun ek 11. maddesinde yapılan değişiklikle, 5.000 Türk lirasım aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınmıştır. Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutan dikkate alınacaktır.

Karşılıklı Anlaşma Usulü İhdas Edilerek VUK’na Konulmuştur: VUK’nun ek 13. maddesinde yapılan ilave ve değişiklikler ve aynı kanuna ilave edilen 14, 15, 16, 17 ve 18 numaralı ek maddeler ile mükelleflerin usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine aykırı olarak vergilendirildiği veya bu şekilde vergilendirileceğine ilişkin kuvvetli emareler bulunduğu iddiasıyla anlaşmanın “Karşılıklı Anlaşma Usulü” hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığına veya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine bağlı olarak diğer ülke yetkili makamlarına da başvurabileceği belirlenerek, Karşılıklı Anlaşma Usulü, başvuru şartları ve buna bağlı diğer yasal düzenlemeler hükme bağlanmıştır. Anılan hükümler 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Arge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere 31.12.2023 Tarihine Kadar İktisap Edilen Yeni Makine ve Teçhizata Hızlı Amortisman Uygulanabilecektir. VUK’nun geçici 30. maddesinde yapılan ilave ile, arge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere anılan maddede belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde iktisap edilen yeni makina ve teçhizatlar için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, yürürlük tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), maddenin önceki uygulamasına benzer şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca VUK’nun 315. maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yansı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine imkan sağlanmıştır.

 1. DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Damga Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan değişiklikle, “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” Resmi Daire kapsamına alınmış, aynı kanunun 2 sayılı tablosunda düzenlenen damga vergisi istisnalarına Sermaye Piyasası Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil bu ihraca konu teminatlara ilişkin makbuz ve kağıtlar ile “genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlar” da dahil edilmiştir.

Katma Değer Vergisi’nin 17. maddesinde yapılan değişiklikle, sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerine ilişkin gelir vergisi kanununda yapılan düzenlemeye paralel olarak, anılan kanun kapsamında vergilenen bu kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Uygulama 1.1.2022 tarihinden itibaren söz konusu düzenleme kapsamında vergilenen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Özel Tüketim Vergisi’nin 12. maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı tütün mamullerinde asgari maktu ÖTV tutarını ve taşıtlarda ÖTV oranlarını ve ÖTV matahlarının alt ve üst sınırlarını üç kata kadar artırmaya yetkili kılınmış, diğer yandan ATV (Ali Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tiplerinin ÖTV karşısındaki durumları netleştirilmiş, motor silindir hacmine ve ÖTV matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlenmiştir.

Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinde yapılan değişiklikle varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilmiş, söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna ise kaldırılmıştır.

Konaklama Vergisi’nin yürürlük tarihi 7194 sayılı kanunun 52. maddesinde yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2022’den 1 Ocak 2023’e ertelenmiştir.

7338 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.