Teklif Alın

Vergi Sirküleri 40 : KDV , OTV ve Tapu Harçlarında Yapılan İndirimlerin Süresi Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 40 : KDV , OTV ve Tapu Harçlarında Yapılan İndirimlerin Süresi Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 21.03.2019

SİRKÜLER NO : 2019/40

KDV, ÖTV VE TAPU HARÇLARINDA  YAPILAN İNDİRİMLERİN SÜRESİ UZATILMIŞTIR

(843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 21/03/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere daha önceki Kararlar ile  KDV, ÖTV ve tapu harçlarında indirimlere gidilmişti. 31/03/2019 tarihinde süresi dolması gereken bu indirimlerin uygulama süreleri uzatılmış olup yeni  süreler aşağıdaki gibidir:

1. Tapu Harcı indirimi uygulaması 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır: Hatırlanacağı üzere yapılan düzenleme ile konut ve işyerlerine ilişkin tapu harcı 31/03/2019 tarihine kadar binde 20’den binde 15’e indirilmişti. Yayımlanan Karar ile uygulamanın süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmış oldu.

2. Konut ve İşyerlerine ilişkin KDV indirimi uygulaması 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Yine aynı şekilde hatırlanacağı üzere işyeri teslimlerinde ve %18 oranına tabi konut teslimlerindeki KDV oranı 31/03/2018 tarihine kadar %8’e indirilmişti. Yayımlanan karar ile bu uygulamanın süresi de 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmış oldu.

3. Mobilya teslimlerinde %18 den %8’e indirilen KDV oranı uygulama süresi de 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Yine aynı şekilde hatırlanacağı üzere Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu karar eki 1 Sayılı listede yer alan mobilya ürünlerine uygulanan KDV oranı %18 den %8’e indirilmişti. 31/03/2019 tarihinde bitmesi öngörülen  bu uygulamanın süresi de 30/06/2019 tarihine kadaruzatılmıştır. Ancak mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabında bu madde kapsamında teslim edilen mallar nedeniyle yüklenilen veriler dahil edilemeyecektir. Diğer bir değişle bu madde kapsamında yapılan indirim nedeniyle KDV iadesi talep edilemeyecektir.

4. Ticari araç teslimlerindeki KDV oranını %18’den %1’e indiren uygulama süresi 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.Hatırlanacağı üzere, daha önce yapılan düzenleme ile Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan kamyon, kamyonet, minübüs gibi ticari araçların tesliminde uygulanan KDV oranı 31/03/2019 tarihine kadar %1’e indirilmişti. Yayımlanan Karar ile uygulamanın süresi 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yine hatırlanacağı üzere bu kararlar ile sadece “kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar için” yukarıdaki indirim nedeniyle yüklenilen KDV ler 31/10/2018 tarihinden geçerli olmak üzere iade hesabına dahil edilebilecektir.

5. Binek Araçlardaki ÖTV indirimi süresi 30/06/2019 Tarihine kadar uzatılmıştır. Hatırlanacağı üzere daha önceki Karar ile ÖTV Kanununa ekli (II) Sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı binek araçlara ilişkin ÖTV oranları 287 nolu Kararın eki 2 sayılı cetvelde yer aldığı şekilde indirilmişti. Yayımlanan yeni karar ile uygulamanın süresi 30/06/2019 tarihinde kadar uzatılmıştır.

Yine aynı şekilde, yayımlanan  Karar ile 30/6/2019 tarihine kadar 87.11, 8711.60.10.00.00, 8711.60.90.00.12 G.T.İ.P. numaralarında belirtilen silindir hacmi 250cm3 ü geçmeyen motosikler ile motor güçü 250watt’ı geçmeyen araçlar için ÖTV oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

6. Beyaz Eşyalardaki ÖTV indirim süresi 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Hatırlanacağı üzere Yayımlanan daha önce yayımlanan karar ile ÖTV Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV oranı %6,7 den sıfıra indirilmişti. Yayımlanan 843 sayılı karar ile indirimin süresi 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna Karara göre 30/06/2019’a kadar kadar klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV oranı sıfır olmuştur.

Karar, 01/04/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.