Teklif Alın

Vergi Sirküleri 28:6487 Sayılı Yasa ile ÖTV Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 28:6487 Sayılı Yasa ile ÖTV Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 28:6487 Sayılı Yasa ile ÖTV Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 11.06.2013
SİRKÜLER NO : 2013/ 28

6487 SAYILI YASA İLE ÖTV KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

( 6487 Sayılı Kanun 11.06.2013 Tarihinde Yayınlanmıştır)

6487 Sayılı ” Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” İle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)Kanununda düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

1- Vergi Güvenlik Müessesesi ( En Az Vergi )nin Kapsamı Genişletilmiştir

a- II SAYILI Listede Bulunan Taşıtlar ve Diğer Motorlu Araçlar İçin Enaz ÖTV Hesaplanırken İmalatçı Satış Bedelide Dikkate Alınacaktır

ÖTV Kanununun 12. maddesinde II sayılı listede yer alan malların ÖTV’si; bu malın alış bedeli ya da ithal bedeline ÖTV oranının uygulanması sonucu bulunacak tutardan az olamamaktaydı. 6487 sayılı Yasa ile alış bedeli ve ithal bedeline ilaveten MALIN İMALATÇISININ SATIŞ BEDELİ de dahil edilmiştir. Buna göre hesaplanacak ÖTV, bu malların imalatçısının satış bedeline ÖTV oranı uygulanacak ve bu tutardan az olamayacaktır.

ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

b- Cellular İçin Uygulanan En Az Vergi Tutarının Süresi 31.12.2023 Yılına Kadar Uzatılmıştır

ÖTV Kanununun Geçici 6. maddesi gereği; (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların ( Alıcısı bulunan verici portatif -CELULAR- telsiz telefon cihazları ) karşısında gösterilen orana göre hesaplanan ÖTV’si, bu malların her bir adedi için 40 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 Türk Lirası vergi alınmaktadır.

Bu düzenleme 31.12.2013 tarihinde sona ermekte iken 6487 sayılı yasa ile uygulama 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.
2- Madeni Yağlar ve Çözücüler İçin Uygulanan ÖTV Tutarları Artırılmıştır

6487 sayılı Yasa ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli, aşağıdaki cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

1) Sayılı Cetvel

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 2,2985 Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 2,2985 Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 2,2985 Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 2,2985 Kilogram
2707.50.00.00.19 Diğerleri 2,2985 Kilogram
2707.99.19.00.00 Diğerleri 2,2985 Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 2,2985 Kilogram
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 2,2985 Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 2,2985 Kilogram
2710.12.25.00.00 Diğerleri 2,2985 Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 2,2985 Kilogram
2710.12.90.00.19 Diğerleri 2,2985 Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 2,2985 Kilogram
2710.20.90.00.00. Diğer yağlar

[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

2,2985

1,3007

Kilogram

Kilogram

2901.10.00.90.11 Hekzan 2,2985 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 2,2985 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 2,2985 Kilogram
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 2,2985 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,2985 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 2,2985 Kilogram
2902.60.00.00.00 Etil benzen 2,2985 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,2985 Kilogram
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 2,2985 Kilogram
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 0,7390 Kilogram
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 0,7390 Kilogram
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,3007 Kilogram
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,3007 Kilogram
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,3007 Kilogram
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,3007 Kilogram
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,3007 Kilogram
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,3007 Kilogram
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,3007 Kilogram
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,3007 Kilogram
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,3007 Kilogram
2710.19.99.00.21 Spindle oil 1,3007 Kilogram
2710.19.99.00.22 Light neutral 1,3007 Kilogram
2710.19.99.00.23 Heavy neutral 1,3007 Kilogram
2710.19.99.00.24 Bright stock 1,3007 Kilogram
2710.19.99.00.98 Diğerleri 1,3007 Kilogram
2712.20 Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin 1,3007 Kilogram
2710.19.25.00.11 Gazyağı 0,9367 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 0,9367 Litre
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları) 1,3007 Kilogram
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları) 1,3007 Kilogram
3403.19.90.00.00 Diğerleri (Yağlama müstahzarları) 1,3007 Kilogram
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları) 1,3007 Kilogram
3403.99.00.00.00 Diğerleri (Yağlama müstahzarları) 1,3007 Kilogram

6487 sayılı yasaya erişmek için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.