Teklif Alın

Vergi Sirküleri 21 : Kısmi KDV Tevkıfatı Kapsamı Ve Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 21 : Kısmi KDV Tevkıfatı Kapsamı Ve Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 16.02.2021

SİRKÜLER NO : 2021/21

 

KISMİ KDV TEVKIFATI KAPSAMI VE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No’lu Tebliğ, 16/02/2021 Tarih, 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin bazı bölümleri değiştirilmiş olup yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

1. KDV Mükellefi Olsun Veya Olmasın KDV Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulan “Belirlenmiş Alıcılar”ın Kapsamı Genişletilmiştir: KDV GUT’un (I/C-2.1.3.1.) bölümüne yapılan eklemeyle:

– Sigorta ve reasürans şirketleri,

– Sendikalar ve üst kuruluşları,

– Vakıf üniversiteleri,

– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

KDV mükellefi olsun, olmasın KDV tevkifatı yapmakla sorumlu “belirlenmiş alıcılar”a dahil edilmiştir.

2. Yapım İşlerinde KDV Tevkifat Oranı 4/10’a Yükseltilmiş ve Belirlenmiş Alıcılar Haricinde Kalanlara Karşı İfa Edilen ve 5 Milyon TL’ni Aşan Yapım İşleri de KDV Tevkifatı Kapsamına Alınmıştır: KDV GUT’un (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde yapılan değişiklikle, belirlenmiş alıcılar arasında yer almayan KDV mükelleflerine ifa edilen ve tutarı 5 milyon TL’nı aşan yapım işlerinde ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından tevkifat yapılması sorumluluğu getirilmiş olup, belirlenmiş alıcılara ifa edilen bu neviden işler ile bunlar haricinde kalan KDV mükelleflerine ifa edilen ve tutarı 5 milyon TL’ni aşan işlerde yapılması gereken KDV tevkifatı oranı 3/10’dan, 4/10’a yükseltilmiştir. Belirlenmiş alıcılar haricinde kalan KDV mükellefleri bakımından, projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

3. KDV GUT’un (I/C) Bölümünde Yapılan Değişikliklerle Aşağıda Yer Verilen Kısmi KDV Tevkifat Oranları Artırılmıştır:

 • “Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri”nde belirlenmiş alıcıların yapması gereken kısmi tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir.
 • “Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri”nde KDV mükelleflerinin ve belirlenmiş alıcıların yapmaları gereken kısmi tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir.
 • “Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri”nde KDV mükelleflerinin ve belirlenmiş alıcıların yapmaları  gereken kısmi tevkifat oranı 7/10’dan 9/10’a yükseltilmiştir.
 • “Her türlü baskı ve basım hizmetleri”nde belirlenmiş alıcıların yapması gereken kısmi tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir.

4.“Karayolu ile yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları” tevkifat kapsamına alınmıştır. KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar bu hizmetleri verenlerden 2/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklardır. Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifat dışında tutulmuştur. Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacak, ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.

5. KDV GUT “I/C-2.1.3.2.13” bölümünde yapılan değişiklikle, KDV mükelleflerinden hizmet alımlarında kısmi KDV tevkifatı yapması gereken kamu kuruluşlarının kapsamı genişletilmiştir: Değişiklik uyarınca, değişiklik öncesinde sadece 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşların KDV mükelleflerinden yaptıkları ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen hizmet alımlarına uygulanması gerekli 5/10 oranlı KDV tevkifat sorumluluğu, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarının aynı mahiyetteki hizmet alımlarına da getirilmiştir.

6. Tebliğin “I/C-2.1.3.2.14” bölümünde yapılan değişiklikle, kamu özel işbirliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde alt yükleniciden yapılacak tevkifatlara ilişkin olarak aynı bölümde bulunan tabloda yer alan 3/10 KDV tevkifat oranları 4/10’a; 7/10 oranı da 9/10’a yükseltilmiştir.

7. Tebliğe eklenen “I/C-2.1.3.2.15” bölümü ile “Ticari Reklam Hizmetleri”nde KDV mükelleflerine ve belirlenmiş alıcılara 3/10 oranında KDV tevkifatı yapmaları zorunluluğu getirilmiştir. İlave edilen bölümde, ticari reklam hizmetinin tanımı ve tevkifatın kapsamı ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. Getirilen düzenleme uyarınca, Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilecektir.

8. Tebliğe eklenen “I/C-2.1.3.3.7” bölümü ile KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

9.Tebliğin “Matrahta Değişiklik” başlıklı I/C-2.1.4.2 ve “Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” başlıklı  I/C-2.1.4.3 başlıklı bölümlerinde yer verilen uygulama örnekleri değiştirilmiş olup, değişiklik sonrası örneklerin dikkate alınması gereklidir.

10. Tebliğin “Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi” başlıklı I/C-2.1.5.1 bölümünde yapılan değişiklikle, “İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin  ödenmiş olması” şartı getirilmiştir.

Yukarıda açıklanan değişiklik ve ilavelerin tamamı, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.